Luận văn Chiến lược huy động vốn ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu Long - Chi nhánh Trà Vinh

MỤC LỤC   CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1. ðặt vấn ñềnghiên cứu.1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1. Mục tiêu chung .2 1.2.2. Mục tiêu cụthể .2 1.3. Phạm vi nghiên cứu . 21.3.1. Phạm vi vềkhông gian .2 1.3.2. Phạm vi vềthời gian .3 1.3.3. ðối tượng nghiên cứu.3 1.4. Câu hỏi nghiên cứu.3 1.5. Lược khảo tài liệu.3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1. Phương pháp luận.4 2.1.1. Những vấn ñềchung vềhuy ñộng vốn.5 2.1.1.1. Khái niệm huy ñộng vốn.5 2.1.1.2. Các hình thức huy ñộng vốn.5 2.1.2. Những vấn chung vềchiến lược và quản trịchiến lược .10 2.1.2.1. Khái niệm vềchiến lược và quản trịchiến lược .10 2.1.2.2. Các bước thiết lập chiến lược .10 2.2. Phương pháp nghiên cứu .11 2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu.17 2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu .18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH.13 3.1. Khái quát Ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh Trà Vinh . 19 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.19 3.1.2 Cơcấu tổchức bộmáy hoạt ñộng.20 3.1.2.1 Ban giám ñốc.20 3.1.2.2 Phòng tổchức hành chính .21 3.1.2.3. Bộphận kiểm tra nội bộ .21 3.1.2.4. Phòng nghiệp vụkinh doanh .22 3.1.2.5. Phòng Kếtoán - ngân quỹ .22 3.1.3. Chức năng và các loại hình hoạt ñộng .23 3.1.3.1. Chức năng.23 3.1.3.2. Các loại hình hoạt ñộng .23 3.1.4. Kết quảhoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm.23 3.1.4.1. Phân tích khoản mục thu nhập.25 3.1.4.2. Phân tích khoản mục chi phí .26 3.1.4.3. Phân tích khoản mục lợi nhuận .28 3.2 Phương hướng hoạt ñộng trong thời gian tới .293.2.1. ðối với công tác huy ñộng vốn.29 3.2.2. ðối với công tác tín dụng và các mặt công tác khác .29 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐTÁC ðỘNG ðẾN TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH .31 4.1. Phân tích tình hình huy ñộng vốn của ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh Trà Vinh .31 4.1.1. Phân tích tình hình huy ñộng vốn phân theo kỳhạn .33 4.1.1.1. Tiền gửi không kỳhạn .33 4.1.1.2. Tiền gửi có kỳhạn .33 4.1.2. Phân tích tình hình huy ñộng vốn phân theo thành phần kinh tế .34 4.1.2.1. Các công ty, doanh nghiệp tưnhân .36 4.1.2.2. Kinh tếhộgia ñình, dân cư .36 4.1.2.3. Thành Phần khác .37 4.1.3. Phân tích tình hình huy ñộng phân theo nội tệ, ngoại tệ.38 4.1.3.1. Phân tích vốn huy ñộng nội tệ .39 4.1 3.2. Phân tích vốn huy ñộng ngoại tệ .39 4.1.4. Phân tích một sốchỉtiêu tài chính ñể ñánh giá tình hình huy ñộng vốn .404.1.4.1. Vốn huy ñộng/Tổng nguồn vốn.40 4.1.4.2. Tổng dưnợ/Vốn huy ñộng .40 4.2. Phân tích một sốyếu tốbên trong ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh Trà Vinh.41 4.2.1. Nhân sự .41 4.2.1.1. ðiểm mạnh .41 4.2.1.2. ðiểm yếu.42 4.2.2. Sản phẩm dịch vụ .42 4.2.2.1. ðiểm mạnh.42 4.2.2.2. ðiểm yếu .42 4.2.3. Vềtài chính .434.2.3.1. ðiểm mạnh .43 4.2.3.2. ðiểm yếu .43 4.2.4. Marketing .43 4.2.4.1. ðiểm mạnh .44 4.2.4.2. ðiểm yếu .44 4.3. Phân tích các yếu tốbên ngoài ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh Trà Vinh.45 4.3.1. Phân tích môi trường vĩmô .45 4.3.1.1. Yếu tốkinh tế .45 4.3.1.2. Yếu tốtựnhiên .47 4.3.1.3 Yếu tốdân sốvà lao ñộng .48 4.3.1.4. Yếu tốquốc tế.48 4.3.2 Phân tích môi trường vi mô .49 4.3.2.1. Phân tích các ñối thủcạnh tranh hiện tại.494.3.2.2. Phân tích các ñối thủcạnh tranh tiền ẩn.49 4.3.2.3. Phân tích sựcạnh tranh vềlãi suất giữa các ngân hàng trên ñịa bàn Thịxã Trà Vinh.50 4.3.2.4. Khách hàng.50 4.4. Phân tích những cơhội và thách thức .51 4.4.1. Phân tích những cơhội .51 4.4.2. Phân tích những thách thức.51 4.5 Phân tích ma trận SWOT .52 CHƯƠNG 5: MỘT SỐCHIẾN LƯỢC HUY ðỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH VÀ ðÁNH GIÁ CÁC CHIẾN LƯỢC HUY ðỘNG .55 5.1. XÁC ðỊNH SỨMỆNH VÀ MỤC TIÊU .55 5.1.1. Xác ñịnh sứmệnh .55 5.1.2. Xác ñịnh mục tiêu .55 5.1.2.1. Mục tiêu tổng quát.55 5.1.2.2. Mục tiêu cụthểcho từng lĩnh vực 5.2. MỘT SỐCHIẾN LƯỢC HUY ðỘNG VỐN VÀ ðÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC.56 5.2.1. Chiến lược ña dạng hóa các sản phẩm dịch vụ .56 5.2.2. Mởrộng mạng lưới giao dịch.57 5.3. LỰA CHỌN CHIẾN LUỢC .58 5.4. BIỆN PHÁP ðỂTHỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC.58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.516.1. Kết luận .61 6.2. Kiến nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO.63

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1

1.1. ðặt vấn ñềnghiên cứu.1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2

1.2.1. Mục tiêu chung .2

1.2.2. Mục tiêu cụthể .2

1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2

1.3.1. Phạm vi vềkhông gian .2

1.3.2. Phạm vi vềthời gian .3

1.3.3. ðối tượng nghiên cứu.3

1.4. Câu hỏi nghiên cứu.3

1.5. Lược khảo tài liệu.3

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

.4

2.1. Phương pháp luận.4

2.1.1. Những vấn ñềchung vềhuy ñộng vốn.5

2.1.1.1. Khái niệm huy ñộng vốn.5

2.1.1.2. Các hình thức huy ñộng vốn.5

2.1.2. Những vấn chung vềchiến lược và quản trịchiến lược .10

2.1.2.1. Khái niệm vềchiến lược và quản trịchiến lược .10

2.1.2.2. Các bước thiết lập chiến lược .10

2.2. Phương pháp nghiên cứu .11

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu.17

2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu .18

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ðỘNG

CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ðBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH.13

3.1. Khái quát Ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh Trà Vinh

. 19

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.19

3.1.2 Cơcấu tổchức bộmáy hoạt ñộng.20

3.1.2.1 Ban giám ñốc.20

3.1.2.2 Phòng tổchức hành chính .21

3.1.2.3. Bộphận kiểm tra nội bộ .21

3.1.2.4. Phòng nghiệp vụkinh doanh .22

3.1.2.5. Phòng Kếtoán - ngân quỹ .22

3.1.3. Chức năng và các loại hình hoạt ñộng .23

3.1.3.1. Chức năng.23

3.1.3.2. Các loại hình hoạt ñộng .23

3.1.4. Kết quảhoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm.23

3.1.4.1. Phân tích khoản mục thu nhập.25

3.1.4.2. Phân tích khoản mục chi phí .26

3.1.4.3. Phân tích khoản mục lợi nhuận .28

3.2 Phương hướng hoạt ñộng trong thời gian tới .29

3.2.1. ðối với công tác huy ñộng vốn.29

3.2.2. ðối với công tác tín dụng và các mặt công tác khác .29

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN VÀ PHÂN TÍCH CÁC

YẾU TỐTÁC ðỘNG ðẾN TÌNH HÌNH HUY ðỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN NHÀ ðBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH

.31

4.1. Phân tích tình hình huy ñộng vốn của ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi

nhánh Trà Vinh .31

4.1.1. Phân tích tình hình huy ñộng vốn phân theo kỳhạn .33

4.1.1.1. Tiền gửi không kỳhạn .33

4.1.1.2. Tiền gửi có kỳhạn .33

4.1.2. Phân tích tình hình huy ñộng vốn phân theo thành phần kinh tế .34

4.1.2.1. Các công ty, doanh nghiệp tưnhân .36

4.1.2.2. Kinh tếhộgia ñình, dân cư .36

4.1.2.3. Thành Phần khác .37

4.1.3. Phân tích tình hình huy ñộng phân theo nội tệ, ngoại tệ.38

4.1.3.1. Phân tích vốn huy ñộng nội tệ .39

4.1 3.2. Phân tích vốn huy ñộng ngoại tệ .39

4.1.4. Phân tích một sốchỉtiêu tài chính ñể ñánh giá tình hình huy ñộng vốn .40

4.1.4.1. Vốn huy ñộng/Tổng nguồn vốn.40

4.1.4.2. Tổng dưnợ/Vốn huy ñộng .40

4.2. Phân tích một sốyếu tốbên trong ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh

Trà Vinh.41

4.2.1. Nhân sự .41

4.2.1.1. ðiểm mạnh .41

4.2.1.2. ðiểm yếu.42

4.2.2. Sản phẩm dịch vụ .42

4.2.2.1. ðiểm mạnh.42

4.2.2.2. ðiểm yếu .42

4.2.3. Vềtài chính .43

4.2.3.1. ðiểm mạnh .43

4.2.3.2. ðiểm yếu .43

4.2.4. Marketing .43

4.2.4.1. ðiểm mạnh .44

4.2.4.2. ðiểm yếu .44

4.3. Phân tích các yếu tốbên ngoài ngân hàng phát triển nhà ðBSCL chi nhánh Trà

Vinh.45

4.3.1. Phân tích môi trường vĩmô .45

4.3.1.1. Yếu tốkinh tế .45

4.3.1.2. Yếu tốtựnhiên .47

4.3.1.3 Yếu tốdân sốvà lao ñộng .48

4.3.1.4. Yếu tốquốc tế.48

4.3.2 Phân tích môi trường vi mô .49

4.3.2.1. Phân tích các ñối thủcạnh tranh hiện tại.49

4.3.2.2. Phân tích các ñối thủcạnh tranh tiền ẩn.49

4.3.2.3. Phân tích sựcạnh tranh vềlãi suất giữa các ngân hàng trên ñịa bàn Thị

xã Trà Vinh.50

4.3.2.4. Khách hàng.50

4.4. Phân tích những cơhội và thách thức .51

4.4.1. Phân tích những cơhội .51

4.4.2. Phân tích những thách thức.51

4.5 Phân tích ma trận SWOT .52

CHƯƠNG 5: MỘT SỐCHIẾN LƯỢC HUY ðỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN NHÀ ðBSCL CHI NHÁNH TRÀ VINH VÀ ðÁNH GIÁ CÁC

CHIẾN LƯỢC HUY ðỘNG

.55

5.1. XÁC ðỊNH SỨMỆNH VÀ MỤC TIÊU .55

5.1.1. Xác ñịnh sứmệnh .55

5.1.2. Xác ñịnh mục tiêu .55

5.1.2.1. Mục tiêu tổng quát.55

5.1.2.2. Mục tiêu cụthểcho từng lĩnh vực

5.2. MỘT SỐCHIẾN LƯỢC HUY ðỘNG VỐN VÀ ðÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

.56

5.2.1. Chiến lược ña dạng hóa các sản phẩm dịch vụ .56

5.2.2. Mởrộng mạng lưới giao dịch.57

5.3. LỰA CHỌN CHIẾN LUỢC .58

5.4. BIỆN PHÁP ðỂTHỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC.58

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.51

6.1. Kết luận .61

6.2. Kiến nghị .62

TÀI LIỆU THAM KHẢO.63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY