Luận văn Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: TỔNG QUAN.2

1.1. Sinh khối .2

1.1.1. Định nghĩa, thành phần, và nguồn gốc.2

1.1.2. Sinh khối để sản xuất nhiên liệu sinh học và hóa chất .3

1.2. Phản ứng isome hóa monosaccarit.5

1.3. Xúc tác cho các quá trình chuyển hóa biomass.6

1.4. Nhiệt động học phản ứng đồng phân hóa glucô - fructô.8

1.5. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về phản ứng đồng phân hóa glucô.8

1.6. Tổng quan về Hydrotalcite.9

1.6.1. Giới thiệu về HT .9

1.6.2. Các hydrotalcite trên cơ sở hydroxy cacbonat của magiê và nhôm.10

1.6.3. Các hợp chất kiểu hydrotalcite .11

1.6.4. Cấu trúc tinh thể của hydrotalcite .11

1.6.5. Tính chất.13

1.6.6. Phương pháp tổng hợp hydrotalcite .15

Chương 2: THỰC NGHIỆM . 18

2.1. Mục đích, và nội dung nghiên cứu.18

2.2. Hóa chất – dụng cụ .18

2.2.1. Hóa chất.18

2.2.2. Dụng cụ, thiết bị .18

2.3. Chế tạo hydrotalcite .18

2.4. Các phương pháp xác định đặc trưng vật liệu .202.4.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) .20

2.4.2. Phân tích nhiệt.20

2.4.3. Phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR) .20

2.4.4. Phương pháp đo diện tích bề mặt (BET) .20

2.4.5. Phương pháp ICP – MS.20

2.4.6. Chuẩn độ xác định tâm bazơ .21

2.5. Pha dung dịch xây dựng đường chuẩn glucô, fructô .21

2.6. Qui trình phản ứng isome hóa glucô – fructô.22

2.7. Điều kiện phân tích HPLC .22

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 23

3.1. Đặc trưng xúc tác.23

3.1.1. Kết quả đo XRD .23

3.1.2. Kết quả phân tích nhiệt.25

3.1.3. Phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR .25

3.1.4. Kết quả xác định diện tích bề mặt riêng BET.27

3.1.5. Xác định tỉ lệ mol Mg/Al bằng ICP-MS.29

3.1.6. Kết quả chuẩn độ tâm bazơ.30

3.2. Đường chuẩn glucô, fructô.31

3.3. Phản ứng isome hóa glucô – fructô .33

3.3.1. Ảnh hưởng của chất xúc tác.33

3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian phản ứng.35

3.3.3. Thu hồi và tái sử dụng xúc tác .37

3.3.4. Tái cấu trúc và khả năng tái sinh chất xúc tác.39

3.3.5. Đánh giá tính chất dị thể của xúc tác HT.42Bảng 3.11. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ phản ứng đến độ chuyển hóa

glucô, hiệu suất hình thành fructô trên hệ xúc tác HT5.43

KẾT LUẬN. 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 46

PHỤ LỤC. 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY