Luận văn Chế định người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA

DOANH NGHIỆP .5

1.1. Khái niệm người đại diện của doanh nghiệp.5

1.2. Hình thức đại diện .12

1.3. Phạm vi và thẩm quyền đại diện .15

1.4. Vị trí, vai trò người đại diện của doanh nghiệp.21

1.5. Mối quan hệ giữa người chủ sở hữu và người đại diện doanh nghiệp.26

1.6. Vai trò của pháp luật về người đại diện của doanh nghiệp .29

Kết luận Chương 1 .34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI ĐẠI

DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN.35

2.1. Thực trạng quy định pháp luật về người đại diện của doanh nghiệp theo pháp

luật doanh nghiệp Việt Nam.35

2.1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển chế định người đại diện của

doanh nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam. 35

2.1.2. Xác lập tư cách pháp lý người đại diện của doanh nghiệp. 37

2.1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện người đại diện của doanh nghiệp. 52

2.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của doanh

nghiệp. 60

2.1.5. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các giao dịch do người đại diện

xác lập, thực hiện. 67

2.1.6. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện của doanh nghiệp . 74

2.1.7. Cơ chế giám sát người đại diện của doanh nghiệp. 82

2.2. Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật về người đại diện của doanh

nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam.89

2.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện của

doanh nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam. 89

2.2.2. Các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về người đại

diện của doanh nghiệp trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, . 89

KẾT LUẬN .97

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY