Luận văn Chế định ban kiểm soát của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2005

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU: . 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BAN KIỂM SOÁT CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN

1.1- Khái quát cơ cấu tổ chức công ty cổ phần: . 7

1.2- Vị trí, vai trò của Ban kiểm soát: . 13

1.3- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát: .20

Kết luận chương 1: . 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BAN KIỂM SOÁT CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN

2.1- Về thành lập Ban kiểm soát: . 24

2.2- Về cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát: . 26

2.3- Về hoạt động của Ban kiểm soát . 27

2.4- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát . 29

2.5- Về thành viên Ban kiểm soát: . 39

Kết luận chương 2: .52

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH VỀ BAN

KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

3.1- Định hướng chung cho việc hoàn thiện chế định Ban kiểm soát: . 53

3.2- Một số kiến nghị hoàn thiện quy định về Ban kiểm soát của công ty cổ phần

trong pháp luật doanh nghiệp . 57

3.2.1- Về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát: . 57

3.2.2- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát: . 58

3.2.3- Về tiêu chuẩn và bầu thành viên Ban kiểm soát: .59

3.2.4- Về nghĩa vụ, trách nhiệm, chế độ thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban

kiểm soát: . 60

3.2.5- Về miễn nhiệm, bãi nhiệm và cơ chế pháp lý bảo vệ thành viên Ban kiểm

soát: . 61

Kết luận chương 3: . 61

KẾT LUẬN. 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY