Luận văn Chất lượng dân số quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) trong quá trình đô thị hóa

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cám ơn

Lời cam đoan

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu, hình

Danh mục bản đồ

Phụ lục bảng biểu

Phụ lục hình

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 3

3. Quan điểm nghiên cứu . 3

4. Các phương pháp nghiên cứu. 5

5. Lịch sử nghiên cứu đề tài . 8

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu . 16

7. Đóng góp của đề tài. 17

8. Cấu trúc đề tài . 17

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG

DÂN SỐ VÀ ĐÔ THỊ HÓA. 18

1.1.Cơ sở lý luận về chất lượng dân số và đô thị hóa . 18

1.1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng dân số . 18

1.1.1.1. Khái niệm chất lượng . 18

1.1.1.2. Khái niệm dân số. 18

1.1.1.3. Khái niệm chất lượng dân số. 19

1.1.1.4. Các thành phần của chất lượng dân số . 22

1.1.1.5. Một số chỉ tiêu đo lường về chất lượng dân số . 24

1.1.2. Cơ sở lý luận về đô thị hóa . 32

1.1.3. Các nhân tố đô thị hóa ảnh hưởng đến chất lượng dân số. 35

1.1.3.1. Gia tăng dân số đô thị. 35

1.1.3.2. Chuyển dịch cơ cấu đất, cơ cấu kinh tế, cơ cấu việc làm. 361.1.3.3. Thay đổi cơ sở hạ tầng đô thị . 38

1.1.3.4. Thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt . 38

1.2.Thực tiễn về chất lượng dân số trong quá trình đô thị hóa . 40

1.2.1. Thực tiễn quá trình đô thị hóa . 40

1.2.1.1. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. 40

1.2.1.2. Quá trình đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh . 41

1.2.2. Thực tiễn chất lượng dân số trong quá trình đô thị hóa. 43

1.2.2.1. Tác động của đô thị hóa đến chất lượng dân số Việt Nam . 43

1.2.2.2. Tác động của đô thị hóa đến chất lượng dân số TP. HCM . 55

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 . 61

Chương 2: CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ QUẬN BÌNH TÂN (TP. HỒ CHÍ

MINH) TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA. 62

2.1.Khái quát chung quận Bình Tân . 62

2.1.1. Vị trí địa lý. 62

2.1.2. Điều kiện tự nhiên. 62

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội. 63

2.2.Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dân số quận Bình Tân trong quá trìnhđô thị hóa. 64

2.2.1. Gia tăng dân số. 64

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu kinh tế, cơ cấu việc làm. 67

2.2.3. Phát triển cơ sở hạ tầng. 74

2.2.4. Thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt. 79

2.3.Chất lượng dân số quận Bình Tân trong quá trình đô thị hóa. 81

2.3.1. Chất lượng thể lực dân số trong quá trình đô thị hóa (E1). 81

2.3.2. Chất lượng trí lực dân số trong quá trình đô thị hóa (E2). 87

2.3.3. Chất lượng tinh thần dân số trong quá trình đô thị hóa(E3) . 99

2.3.4. Cơ cấu dân số Q. Bình Tân trong quá trình đô thị hóa (E4).106

2.3.5. Chất lượng đời sống vật chất và khả năng tiếp cận dịch vụ (E5).113

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 . 122Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG DÂN SỐ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA . 124

3.1.Định hướng nâng cao chất lượng dân số. 124

3.1.1. Cơ sở định hướng.124

3.1.2. Định hướng kinh tế - xã hội Q.Bình Tân trong quá trình đô thị hóa .131

3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng dân số Q. Bình Tân . 138

3.2.1. Giải pháp nâng cao thể lực dân số.138

3.2.2. Giải pháp nâng cao trí lực dân số.139

3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tinh thần, đời sống văn hóa .140

3.2.4. Giải pháp phát triển cơ cấu dân số hợp lý.142

3.2.5. Giải pháp nâng cao đời sống vật chất và khả năng tiếp cận dịch vụ xã

hội cơ bản.145

KẾT LUẬN . 148

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY