Luận văn Chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5

PHẦN MỞ ĐẦU . 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giới hạn của đề tài.7

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .8

4. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu.10

5. Đóng góp chủ yếu của đề tài .12

6. Cấu trúc luận văn .12

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC

SỐNG DÂN CƯ . 13

1.1. Cơ sở lý luận.13

1.1.1. Các quan niệm về chất lượng cuộc sống .13

1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống dân cư.14

1.1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống dân cư.16

1.2. Thực tiễn chất lượng cuộc sống dân cư ở Việt Nam.28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH . 38

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh.38

2.1.1. Vị trí địa lý, phạm vi, điều kiện tự nhiên.38

2.1.2. Trình độ phát triển kinh tế .43

2.1.3. Đường lối chính sách .45

2.1.4. Đặc điểm dân cư .45

2.1.5. Cơ sở hạ tầng .50

2.2. Thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư TP. Hồ Chí Minh.51

2.2.1. Thu nhập bình quân đầu người .51

2.2.2. Vấn đề lương thực và dinh dưỡng .61

2.2.3. Về giáo dục .62

2.2.4. Về y tế, chăm sóc sức khỏe.68

2.2.5. Mức độ cung ứng các nhu cầu sống tối thiểu .72

2.2.6. Mức độ hưởng thụ văn hóa .764

2.2.7. Môi trường sống.76

2.2.8. Chỉ số HDI của thành phố Hồ Chí Minh .80

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

CUỘC SỐNG DÂN CƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 82

3.1. Cơ sở xây dựng định hướng.82

3.1.1. Tình hình thế giới và trong nước .82

3.1.2. Thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hồ Chi Minh.82

3.1.3. Nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời kỳ kinh tế hội nhập.83

3.1.4. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh.83

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội nhằm nâng cao

chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh.84

3.2.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh .84

3.2.2. định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội nhằm nâng cao chất lượng

cuộc sống dân cư thành phố Hồ Chí Minh .86

3.3. Những nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Hồ Chí

Minh đến năm 2020 .90

3.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao thu nhập .90

3.3.2. Nhóm giải pháp về chăm sóc sức khỏe và y tế.94

3.3.3. Giải pháp về giáo dục và đào tạo.95

3.3.4. Nhóm giải pháp giảm nghèo, bảo trợ xã hội.96

3.3.5. Nhóm giải pháp về điều kiện phúc lợi.98

3.3.6. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dinh dưỡng.98

3.3.7. Nhóm giải pháp về hưởng thụ văn hóa và an ninh xã hội .99

3.3.8. Nhóm giải pháp bình đẳng giới nâng cao vị thế của phụ nữ, chăm sóc trẻ em .99

3.3.9. Nhóm giải pháp đảm bảo cuộc sống cho dân nhập cư .100

3.3.10. Nhóm giải pháp về môi trường sống và ứng phó với biến đổi khí hậu .100

KẾT LUẬN . 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105

PHỤ LỤC . 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY