Luận văn Chất lượng cuộc sống dân cư huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai): thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu .6

3. Lịch sử nghiên cứu.7

4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu .8

5. Phạm vi nghiên cứu .9

6. Cấu trúc đề tài: bao gồm mở đầu, nội dung và kết luận, cụ thể: .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘCSỐNG. 10

1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng cuộc sống .10

1.1.1. Quan niệm về chất lượng cuộc sống .10

1.1.2. Các tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống dân cư .12

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư .25

1.2. Thực tiễn về CLCS dân cư trên thế giới và tỉnh Đồng Nai.27

1.2.1. Trên thế giới .27

1.2.2. Khái quát về chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Đồng Nai.30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNGCHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ HUYỆN

ĐỊNH QUÁN. 41

2.1. Khái quát về huyện Định Quán.41

2.2 Các nhân tố ảnh hưởngđến CLCS dân cư huyện Định Quán .43

2.2.1 Nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .43

2.2.2 Nhân tố kinh tế xã hội .47

2.3. Hiện trạng chất lượng cuộc sống dân cư huyện Định Quán.58

2.3.1. Vấn đề lao động, việc làm, thu nhập và chi tiêu .58

2.3.2. Vấn đề lương thực và dinh dưỡng.62

2.3.3. Tiêu chí về giáo dục .63

2.3.4. Vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe .66

2.3.5. Điều kiện sống của các hộ gia đình.68

2.3.6. Mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần .704

2.3.7. Vấn đề môi trường.73

2.4. Đánh giá tổng hợp về CLCS dân cư huyện Định Quán .74

2.5. Nguyên nhân của thực trạng CLCS dân cư ở huyện Định Quán.76

2.5.1. Nguyên nhân chủ quan .76

2.5.2. Nguyên nhân khách quan .77

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGCUỘC

SỐNG DÂN CƯ HUYỆN ĐỊNH QUÁN . 80

3.1. Căn cứ xây dựng định hướng các định hướng và giải pháp.80

3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến CLCS dân cư.80

3.1.2. Kết quả nghiên cứu hiện trạng CLCS dân cư huyện Định Quán giai đoạn 1999–2010 .81

3.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao CLCS của dân cư .81

3.2.1 Các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.81

3.2.2. Một số định hướng phát triển kinh tế xã hội.83

3.3. Một số giải pháp nâng cao CLCS dân cư huyện Định Quán.86

3.3.1. Nhóm giải pháp về tăng trưởng kinh tế.86

3.3.2. Xóa đói giảm nghèo .87

3.3.3. Nhóm giải pháp về đảm bảo nhu cầu lương thực và dinh dưỡng .88

3.3.4. Nhóm giải pháp về phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe .89

3.3.5. Nhóm giải pháp về giáo dục,đào tạo nghề và giải quyết việc làm.90

3.3.6. Nhóm giải pháp nâng cao điều kiện sống và môi trường.92

3.3.7. Nhóm giải pháp nâng cao đời sống tinh thần và an ninh xã hội .93

3.3.8. Nhóm giải pháp về tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế, năng lực của

phụ nữ.94

KẾT LUẬN . 96

TÀI LIỆ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY