Luận văn Cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử và các đặc trưng chuyển pha spin của một số phân tử kim loại chuyển tiếp

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5

2.1. Giới thiệu về lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) 5

2.1.1. Bài toán của hệ nhiều hạt 6

2.1.2. Ý tưởng ban đầu về DFT: Thomas-Fermi và các mô hình liên quan 7

2.1.3. Định lý Hohenberg-Kohn thứ nhất 12

2.1.4. Giới thiệu về orbital và hàm năng lượng Kohn-Sham 15

2.2. Phương pháp tính toán 17

CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC HÌNH HỌC, CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CHUYỂN PHA SPIN CỦA PHÂN TỬ Fe(dpbo)(HIm)2 18

3.1. Trạng thái spin thấp 18

3.1.1. Cấu trúc hình học: 18

3.1.2. Cấu trúc điện tử 20

3.2. Trạng thái spin cao 21

3.2.1. Cấu trúc hình học 21

3.2.2. Cấu trúc điện tử 22

3.3. Một số đặc trưng của chuyển pha spin 23

3.3.1. Sự thay đổi cấu trúc 23

3.3.2. Sự chuyển điện tích 26

3.3.3. Sự biến đổi năng lượng 29

3.3.4. Bề mặt thế năng 31

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 34

CHƯƠNG 4 VAI TRÒ CỦA PHỐI TỬ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN PHA SPIN TRONG HỆ PHÂN TỬ FEII 35

4.1. Vai trò của phối tử đối với nhiệt độ chuyển pha spin 35

4.2. Vai trò của phối tử đối với tính trễ nhiệt của chuyển pha spin 37

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 40

CHƯƠNG 5 ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VỚI CẤU TRÚC HÌNH HỌC CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ CỦA PHÂN TỬ Fe(dpbo)(HIm)2 41

5.1. Ảnh hưởng của dung môi tới cấu trúc hình học 41

5.2. Ảnh hưởng của dung môi tới điện tích nguyên tử (n) 43

5.3. Ảnh hưởng của dung môi tới mômen từ nguyên tử (m) 45

5.4. Ảnh hưởng của dung môi tới khe năng lượng HOMO-LUMO 46

5.5. Ảnh hưởng của dung môi tới chênh lệch năng lượng giữa các trạng thái spin 46

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 48

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY