Luận văn Cạnh tranh quyền lực Trung - Mỹ ở biển đông dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. 5

1. Tính cấp thiết của đề tài . 5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 7

3. Mục tiêu nghiên cứu . 10

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 11

4. Phương pháp nghiên cứu . 12

5. Cấu trúc luận văn. 12

CHưƠNG 1: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC VỀ CẠNH

TRANH QUYỀN LỰC VÀ KHÁI QUÁT VỀ BIỂN ĐÔNG. . 14

1.1. Một số quan điểm của chủ nghĩa hiện thực về cạnh tranh

quyền lực. 14

1.1.1. Cơ sở của chủ nghĩa hiện thực . 14

1.1.2. Các luận điểm của chủ nghĩa hiện thực về cạnh tranh quyền lực. 17

1.2. Khái quát về biển Đông . 19

1.2.1. Giới thiệu chung về biển Đông . 19

1.2.2. Vai trò của biển Đông. 22

TIỂU KẾT CHưƠNG 1 . 26

CHưƠNG 2: NGUYÊN NHÂN VÀ QUÁ TRÌNH CẠNH TRANH

QUYỀN LỰC TRUNG - MỸ Ở BIỂN ĐÔNG . 27

2.1. Nguyên nhân cạnh tranh quyền lực giữa Trung - Mỹ ở

biển Đông . 27

2.2.1. Về mặt an ninh- chính trị . 27

2.2.2. Về mặt kinh tế. 29

2.2. Quá trình cạnh tranh quyền lực Trung – Mỹ ở biển Đông . 33

2.2.1. Những động thái của Trung Quốc ở biển Đông . 334

2.2.2. Những động thái của Mỹ ở biển Đông . 48

TIỂU KẾT CHưƠNG 2 . 68

CHưƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CẠNH TRANH QUYỀN LỰC

TRUNG - MỸ Ở BIỂN ĐÔNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TRANH CHẤP LÃNH THỔ. 69

3.1. Tác động của sự cạnh tranh quyền lực Trung- Mỹ ở biển Đông . 69

3.1.1. Tác động tới tình hình quốc tế . 69

3.1.2. Tác động tới tình hình khu vực . 73

3.1.3. Tác động tới Việt Nam . 75

3.2. Khuyến nghị cho Việt Nam về đối sách giải quyết tranh chấp lãnh

thổ trên biển. 76

3.2.2. Tự lực, tự làm mình mạnh lên. 79

3.2.3. “Cân bằng động” giữa Trung Quốc và Mỹ. 81

TIỂU KẾT CHưƠNG 3 . 85

KẾT LUẬN . 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY