Luận văn Căn cứ tỉnh ủy Sóc Trăng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

3. Ðối tượng và phạm vi nghiên cứu.8

4. Phương pháp nghiên cứu.8

5. Đóng góp của đề tài .8

6. Bố cục của luận văn .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH CĂN CỨ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975 ) . 10

1.1. Cơ sở lý luận.10

1.2. Cơ sở thực tiễn .11

1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và truyền thống đấu tranh của nhân dân tỉnh

Sóc Trăng.14

1.3.1. Điều kiện tự nhiên – Địa lý .14

1.3.2. Về Kinh tế - xã hội .16

1.3.3. Truyền thống đấu tranh của nhân dân tỉnh Sóc Trăng .20

1.4. Chủ trương xây dựng căn cứ của Đảng, Khu ủy và Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.22

CHƯƠNG 2 - QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CĂN CỨ TỈNH ỦY

SÓC TRĂNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 –1975). 25

2.1. Giai đoạn 1954 – 1967.25

2.1.1. Xây dựng căn cứ địa.25

2.1.2. Hoạt động bảo vệ căn cứ .36

2.2. Giai đoạn 1967 – 1975.50

2.2.1. Xây dựng căn cứ địa.50

2.2.2. Hoạt động bảo vệ căn cứ .56

CHƯƠNG 3 - ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY

DỰNG CĂN CỨ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG

MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975). 704

3.1. Đặc điểm của căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.70

3.1.1. Vị trí ở thế áp sát Cần Thơ, thủ phủ của địch ở khu vực đồng bằng sông cửu long71

3.1.2. Là nơi có cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân được phát huy cao độ.72

3.1.3. Là căn cứ chỉ huy và chiến đấu có qui mô lớn và hoàn chỉnh ở khu vực đồng

bằng sông cửu long.73

3.2. Vai trò của căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

(1954 – 1975).74

3.2.1. Là nơi đứng chân của các cơ quan lãnh đạo kháng chiến, nơi xây dựng, củng

cố và phát triển lực lượng cách mạng .75

3.2.2. Là nơi diễn ra những trận chiến đấu quyết liệt chống càn, tiêu diệt địch trong

các chiến lược chiến tranh.76

3.2.3. Đảm bảo vai trò hậu phương tại chỗ cho cuộc kháng chiến.77

3.3. Kinh nghiệm xây dựng căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng trong kháng chiến chống Mỹ

cứu nước .78

3.3.1. Căn cứ cách mạng an toàn là điều kiện quan trọng đưa sự lãnh đạo cách mạng của

Đảng đến thắng lợi. .79

3.3.2. Xây dựng căn cứ cách mạng trên cơ sở đoàn kết dân tộc trong khối đại đoàn kết

toàn dân, phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào tại địa phương .80

3.3.3. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, lực lượng quân sự vững mạnh là nhân tố cơ bản

quyết định sự tồn tại và phát triển căn cứ cách mạng .81

KẾT LUẬN . 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89

PHỤ LỤC . 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY