Luận văn Cải tiến công tác hoạt động Văn phòng theo hướng hiện đại hoá của Văn phòng Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VĂN PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP 4I. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG VĂN PHÒNG 41. Khái niệm văn phòng 42. Chức năng của Văn phòng 5II. CẢI TIẾN, HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI DOANH NGHIỆP 81. Vai trò của văn phòng hiện đại ở doanh nghiệp 82. Cải tiến công tác tổ chức văn phòng. 9CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 17I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA TỔNG CÔNG TY 171. Sự thành lập tổng công ty 172. Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị theo quyết định thành lập 173. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Tổng công ty 18II. BỐ TRÍ LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 211. Cơ cấu nhân sự 212. Sắp xếp bố trí lao động 22III. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 231. Các lĩnh vực hoạt động của đơn vị 232. Kết quả hoạt động của Tổng công ty 23CHƯƠNG III : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNGTỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 25I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 251. Chức năng: 262. Nhiệm vụ 27II. THỰC TRẠNG VĂN PHÒNG Ở TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 301. Công tác nhân sự và hoạt động của văn phòng của TC.TY xây dựng công trình giao thông 8. 302. Công nghệ thông tin 373. Công tác văn thư lưu trữ 404. Công tác hậu cần 425. Môi trường làm việc của văn phòng 446. Bố trí và trang thiết bị văn phòng 447. Các mối quan hệ công tác 478. Nội quy và quy chế làm việc 499. Chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên 49CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT CHUNG 51I. NHẬN XÉT CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 VỀ CÁC MẶT ƯU, NHƯỢC ĐIỂM. 51II. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 521. Về cơ cấu quản lý 532. Về nhân sự 543. Về trang thiết bị 544. Môi trường làm việc 545. Công tác thông tin tổng hợp 54CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT TỒN TẠI VÀ CẢI TIẾN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 561. Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý 572. Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong văn phòng của Tổng công ty XDCTGT 8. 583. Đổi mới cơ chế hoạt động hành chính văn phòng. 614. Đổi mới cơ cấu kinh tế. 615. Đổi mới tổ chức nhân sự. 626. Đầu tư trang thiết bị. 627. Quan tâm tới vấn đề môi trường làm việc. 638. Cải tiến công tác thông tin tổng hợp. 63KẾT LUẬN 64NHỮNG CHỮ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 65TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VĂN PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP 4

I. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG VĂN PHÒNG 4

1. Khái niệm văn phòng 4

2. Chức năng của Văn phòng 5

II. CẢI TIẾN, HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI DOANH NGHIỆP 8

1. Vai trò của văn phòng hiện đại ở doanh nghiệp 8

2. Cải tiến công tác tổ chức văn phòng. 9

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 17

I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA TỔNG CÔNG TY 17

1. Sự thành lập tổng công ty 17

2. Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị theo quyết định thành lập 17

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Tổng công ty 18

II. BỐ TRÍ LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG

GIAO THÔNG 8 21

1. Cơ cấu nhân sự 21

2. Sắp xếp bố trí lao động 22

III. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 23

1. Các lĩnh vực hoạt động của đơn vị 23

2. Kết quả hoạt động của Tổng công ty 23

CHƯƠNG III : TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNGTỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 25

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 25

1. Chức năng: 26

2. Nhiệm vụ 27

II. THỰC TRẠNG VĂN PHÒNG Ở TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 30

1. Công tác nhân sự và hoạt động của văn phòng của TC.TY xây dựng công trình giao thông 8. 30

2. Công nghệ thông tin 37

3. Công tác văn thư lưu trữ 40

4. Công tác hậu cần 42

5. Môi trường làm việc của văn phòng 44

6. Bố trí và trang thiết bị văn phòng 44

7. Các mối quan hệ công tác 47

8. Nội quy và quy chế làm việc 49

9. Chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên 49

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT CHUNG 51

I. NHẬN XÉT CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 VỀ CÁC MẶT ƯU,

NHƯỢC ĐIỂM. 51

II. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 52

1. Về cơ cấu quản lý 53

2. Về nhân sự 54

3. Về trang thiết bị 54

4. Môi trường làm việc 54

5. Công tác thông tin tổng hợp 54

CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC

NHỮNG MẶT TỒN TẠI VÀ CẢI TIẾN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 56

1. Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý 57

2. Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong văn phòng của Tổng công ty XDCTGT 8. 58

3. Đổi mới cơ chế hoạt động hành chính văn phòng. 61

4. Đổi mới cơ cấu kinh tế. 61

5. Đổi mới tổ chức nhân sự. 62

6. Đầu tư trang thiết bị. 62

7. Quan tâm tới vấn đề môi trường làm việc. 63

8. Cải tiến công tác thông tin tổng hợp. 63

KẾT LUẬN 64

NHỮNG CHỮ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY