Luận văn Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 4

1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty. 4

1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty. 4

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 6

1.2. Cơ cấu sản xuất và tổ chức của Công ty. 9

1.2.1. Cơ cấu sản xuất của Công ty. 9

1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty. 11

1.2.3. Các hoạt động quản trị chủ yếu của Công ty. 18

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2003 – 2007. 19

1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 19

1.3.2. Hiệu quả kinh doanh của Công ty. 25

1.3.3. Các thuận lợi và khó khăn của Công ty. 25

1.4. Vai trò của đãi ngộ tài chính đối với Công ty. 27

1.4.1. Đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. 28

1.4.2. Đối với việc thoả mãn nhu cầu của người lao động 29

1.4.3. Đối với việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực xã hội 29

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 31

2.1. Đánh giá tình hình sử dụng, quản lý lao động của Công ty. 31

2.1.1. Đặc điểm lao động của Công ty giai đoạn 2005 - 2007. 31

2.1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng - quản lý lao động của Công ty giai đoạn

2005 - 2007 35

2.2. Thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty. 38

2.2.1.Đãi ngộ tài chính trực tiếp 38

2.2.2. Đãi ngộ tài chính gián tiếp 46

2.3. Đánh giá chung thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty. 60

2.3.1. Về công tác đãi ngộ tài chính trực tiếp của Công ty 60

2.3.2. Về công tác đãi ngộ tài chính gián tiếp của Công ty 61

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN

CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ

CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 63

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 63

3.1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty. 63

3.1.2. Về công tác đãi ngộ tài chính của Công ty. 65

3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ tài chính

của Công ty. 66

3.2.1. Các giải pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ tài chính trực tiếp 67

3.2.2. Các giải pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ tài chính gián tiếp 78

3.2.3. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan hữu quan. 84

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY