Luận văn Cải cách doanh nghiệp nhà nước là quá trình tất yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam

MỤC LỤCTrang LỜI NÓI ĐẦU 4CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 6I. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế 61. Khái niệm 62. Những tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của nền kinh tế 83. Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam 10II. Khái quát về doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam 131. Tất yếu khách quan của sự hình thành và phát triển doanh nghiệp Nhà nước 132. Quan niệm về doanh nghiệp Nhà nước 163. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường 203.1 Vị trí của DNNN 203.2 Vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường 22CHƯƠNG II: CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀ QUÁ TRÌNH TẤT YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 25I. Quá trình cải cách DNNN 251. Các biện pháp đã được triển khai thực hiện 251.1 Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý đối với DNNN 251.2 Sắp xếp, tổ chức lại các DNNN 281.3 Thực hiện cổ phần hoá các DNNN 332. Kết quả 352.1 Kết quả của việc đổi mới cơ chế, chính sách đối với DNNN 352.2 Kết quả của việc sắp xếp, tổ chức lại các DNNN. 362.3 Một số kết quả của việc thực hiện cổ phần hóa các DNNN 383. Thực trạng DNNN hiện nay 423.1 Về số lượng, cơ cấuvà quy mô của DNNN 423.2 Về năng lực hoạt động của DNNN 47II Nguyên nhân của những yếu kém tồn tại 541. Nhận thức về vị trí, vai trò của DNNN 542. Cơ chế, chính sách quản lý đối với DNNN còn nhiều hạn chế 563. Năng lực hoạt động của các DNNN còn nhiều hạn chế. 59CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CẢI CÁCH DNNN NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ 65I Phương hướng 651.Mục tiêu của cải cách DNNN 651.1 Một số quan điểm chủ yếu về nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN 651.2 Phương hướng cải cách 71II Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN 761 Nâng cao năng lực của các DNNN 761.1 Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đối với DNNN 761.2 Hiện đại hóa công nghệ trong các DNNN 771.3 Nâng cao năng lực quản lý trong các DNNN 771.4 Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động trong các DNNN 781.5 Lành mạnh hóa tình hình tài chính của DNNN 792. Đổi mới tổ chức quản lý hệ thống DNNN 802.1 Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN 812.2 Thực hiện chế độ công ty đối với các DNNN và tổ chức Công ty đầu tư tài chính Nhà nước 822.3 Đổi mới mô hình tổng công ty Nhà nước 853. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với DNNN 883.1 Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách quản lý đối với DNNN 883.2 Đổi mới cơ cấu tổ chức và chức năng quản lý nhà nước đối với DNNN 963.3 Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà nước đối với DNNN 100KẾT LUẬN 101PHỤ LỤC 103TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 6

I. Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế 6

1. Khái niệm 6

2. Những tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của nền kinh tế 8

3. Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam 10

II. Khái quát về doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam 13

1. Tất yếu khách quan của sự hình thành và phát triển doanh nghiệp Nhà nước 13

2. Quan niệm về doanh nghiệp Nhà nước 16

3. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường 20

3.1 Vị trí của DNNN 20

3.2 Vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường 22

CHƯƠNG II: CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀ QUÁ TRÌNH TẤT YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 25

I. Quá trình cải cách DNNN 25

1. Các biện pháp đã được triển khai thực hiện 25

1.1 Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý đối với DNNN 25

1.2 Sắp xếp, tổ chức lại các DNNN 28

1.3 Thực hiện cổ phần hoá các DNNN 33

2. Kết quả 35

2.1 Kết quả của việc đổi mới cơ chế, chính sách đối với DNNN 35

2.2 Kết quả của việc sắp xếp, tổ chức lại các DNNN. 36

2.3 Một số kết quả của việc thực hiện cổ phần hóa các DNNN 38

3. Thực trạng DNNN hiện nay 42

3.1 Về số lượng, cơ cấuvà quy mô của DNNN 42

3.2 Về năng lực hoạt động của DNNN 47

II Nguyên nhân của những yếu kém tồn tại 54

1. Nhận thức về vị trí, vai trò của DNNN 54

2. Cơ chế, chính sách quản lý đối với DNNN còn nhiều hạn chế 56

3. Năng lực hoạt động của các DNNN còn nhiều hạn chế. 59

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CẢI CÁCH DNNN NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ 65

I Phương hướng 65

1.Mục tiêu của cải cách DNNN 65

1.1 Một số quan điểm chủ yếu về nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN 65

1.2 Phương hướng cải cách 71

II Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN 76

1 Nâng cao năng lực của các DNNN 76

1.1 Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đối với DNNN 76

1.2 Hiện đại hóa công nghệ trong các DNNN 77

1.3 Nâng cao năng lực quản lý trong các DNNN 77

1.4 Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động trong các DNNN 78

1.5 Lành mạnh hóa tình hình tài chính của DNNN 79

2. Đổi mới tổ chức quản lý hệ thống DNNN 80

2.1 Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN 81

2.2 Thực hiện chế độ công ty đối với các DNNN và tổ chức Công ty đầu tư tài chính Nhà nước 82

2.3 Đổi mới mô hình tổng công ty Nhà nước 85

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với DNNN 88

3.1 Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách quản lý đối với DNNN 88

3.2 Đổi mới cơ cấu tổ chức và chức năng quản lý nhà nước đối với DNNN 96

3.3 Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà nước đối với DNNN 100

KẾT LUẬN 101

PHỤ LỤC 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY