Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại khách sạn Saigon Morin Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LưỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .xi

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH.xii

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .2

2.1. Mục tiêu chung.2

2.2. Mục tiêu cụ thể.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

3.1. Đối tượng nghiên cứu .2

3.2. Phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu .3

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .3

4.1.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp .3

4.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp .3

4.2. Phương pháp xử lý số liệu .3

4.3. Phương pháp phân tích số liệu .3

4.3.1. Thống kê mô tả.3

4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA.4

4.3.3. Phân tích hồi quy .4

4.3.4. Phân tích ANOVA.4

5. Cấu trúc nội dung đề tài.4

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5vi

CHưƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG

LỰC LÀM VIỆC CHO NGưỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .5

1.1. Lý thuyết về động lực làm việc và tạo động lực làm việc.5

1.1.1. Khái niệm về động lực.5

1.1.2. Khái niệm tạo động lực làm việc.6

1.1.2.1. Tạo động lực làm việc.6

1.1.2.2. Vai trò của tạo động lực làm việc.7

1.1.3. Một số học thuyết về động lực trong lao động.8

1.1.3.1. Thuyết nhu cầu của Maslow (1943) .8

1.1.3.2. Học thuyết tăng cường tích cực.9

1.1.3.3. Học thuyết kỳ vọng.9

1.1.3.4. Học thuyết công bằng .9

1.1.3.5. Học thuyết Hệ thống hai yếu tố.10

1.1.3.6. Học thuyết Đặt mục tiêu .11

1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động.11

1.1.4.1. Công việc.11

1.1.4.2. Môi trường vật chất .12

1.1.4.3. Môi trường tinh thần.12

1.1.4.4. Tiền lương và phụ cấp.13

1.1.4.5. Khen thưởng.14

1.1.4.6. Phúc lợi .15

1.1.4.7. Kỷ luật.16

1.1.4.8. Đào tạo và thăng tiến .16

1.2. Đặc điểm của lao động trong kinh doanh khách sạn.17

1.2.1. Lao động trong khách sạn có tính thời vụ.18

1.2.2. Lao động trong khách sạn đòi hỏi tính chuyên môn hóa cao .18

1.2.3. Tính công nghiệp hóa và tính kỷ luật .19

1.2.4. Lao động trong khách sạn có độ tuổi trẻ và đa số là nữ giới .19

1.2.5. Lao động trong khách sạn có tính luân chuyển cao. .19vii

1.2.6. Lao động trong khách sạn chịu sức ép rất lớn về mặt tâm lý .20

1.3. Các nghiên cứu về động lực làm việc của người lao động trong khách sạn .20

1.4. Mô hình lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao

động trong khách sạn.22

1.5. Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu.28

1.5.1. Nghiên cứu sơ bộ.28

1.5.2. Thiết kế bảng câu hỏi.28

1.5.3. Nghiên cứu chính thức.29

1.6. Kinh nghiệm xây dựng chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động ở

một số khách sạn tại thành phố Huế.29

1.6.1. Một số chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại khách sạn

Xanh Huế .30

1.6.1.1. Chính sách tiền lương .30

1.6.1.2. Chính sách đào tạo.30

1.6.1.3. Môi trường làm việc .31

1.6.1.4. Chính sách phúc lợi .31

1.6.2. Một số chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại khách sạn

Century Huế .32

1.6.2.1. Chính sách tiền lương .32

1.6.2.2. Chính sách khen thưởng.32

1.6.2.3. Chính sách trợ cấp, phúc lợi.32

1.6.2.4. Chính sách đào tạo thăng tiến.32

1.6.2.5. Môi trường làm việc .33

CHưƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM

VIỆC CỦA NGưỜI LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN SAIGON MORIN HUẾ.34

2.1. Tổng quan về khách sạn Saigon Morin huế.34

2.1.1. Khái quát về khách sạn .34

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .35

2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của khách sạn .36viii

2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức khách sạn.36

2.1.2. Cơ sở vật chất của khách sạn .40

2.1.2.1. Hệ thống phòng .40

2.1.2.2. Hệ thống nhà hàng .41

2.1.2.3. Hệ thống dịch vụ bổ sung.41

2.1.3. Tình hình khách đến khách sạn 3 giai đoạn 2012- 2014 .42

2.1.4. Kết quả kinh doanh của khách sạn giai đoạn 2012- 2014 .42

2.2. Tình hình lao động của khách sạn Saigon Morin Huế .45

2.3. Các chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại khách sạn Saigon

Morin Huế.48

2.3.1. Công việc.48

2.3.1.1. Bản mô tả công việc.48

2.3.1.2. Định mức lao động .49

2.3.1.3. Bố trí lao động trong khách sạn.50

2.3.1.4. Đánh giá kết quả công việc .52

2.3.2. Môi trường vật chất .53

2.3.2.1. Cơ sở vật chất .53

2.3.2.2. Thời gian làm việc .53

2.3.3. Chính sách tiền lương và phụ cấp .53

2.3.4. Chính sách khen thưởng.55

2.3.5. Chính sách phúc lợi .56

2.3.6. Chính sách đào tạo và phát triển .56

2.3.7. Các hình thức kỷ luật lao động tại khách sạn .57

2.4. Đánh giá của người lao động Saigon Morin Huế về các yếu tố ảnh hưởng đến

động lực làm việc .58

2.4.1. Mô tả mẫu điều tra.58

2.4.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo.59

2.4.3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại

khách sạn Saigon Morin Huế.60ix

2.4.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA .60

2.4.3.2. Phân tích hồi quy .65

2.4.4. Đánh giá của người lao động về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc

bằng phép kiểm định ANOVA .68

2.4.4.1. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Tiền lương .68

2.4.4.2. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Công việc .70

2.4.4.3. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Môi trường

vật chất.72

2.4.4.4. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Phúc lợi .74

2.4.4.5. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Môi trường

tinh thần .76

2.4.4.6. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Đào tạo .77

2.4.4.7. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Khen thưởng.79

2.4.4.8. Đánh giá của người lao động về các vấn đề liên quan đến yếu tố Kỷ luật.80

2.4.5. Đánh giá chung về công tác tạo động lực cho người lao động tại khách sạn

Saigon Morin Huế .82

2.4.5.1. Những ưu điểm trong công tác tạo động lực cho người lao động tại khách

sạn Saigon Morin Huế .82

2.4.5.2. Những tồn tại trong công tác tạo động lực cho người lao động tại khách sạn

Saigon Morin Huế .83

CHưƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM

VIỆC CHO NGưỜI LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN SAIGON MORIN HUẾ.85

3.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Saigon Morin Huế .85

3.2. Giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại khách sạn Saigon

Morin Huế.85

3.2.1. Giải pháp chung.85

3.2.2. Giải pháp cụ thể.86

3.2.2.1. Nhóm giải pháp về tiền lương .86

3.2.2.2. Nhóm giải pháp về yếu tố công việc .88x

3.2.2.3. Nhóm giải pháp về môi trường vật chất .90

3.2.2.4. Nhóm giải pháp về phúc lợi .91

3.2.2.5. Nhóm giải pháp về môi trường tinh thần.91

3.2.2.6. Nhóm giải pháp về yếu tố đào tạo .93

3.2.2.7. Nhóm giải pháp về khen thưởng .94

3.2.2.8. Nhóm giải pháp về yếu tố kỷ luật.95

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.96

1. Kết luận.96

2. Kiến nghị.97

TÀI LIỆU THAM KHẢO .99

PHỤ LỤC.99

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG.147

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1.149

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 2.152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY