Luận văn Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN. 1LỜI CAM ĐOAN . 2MỤC LỤC . 3THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. 6DANH SÁCH HÌNH VẼ . 9ĐẶT VẤN ĐỀ . 12CHưƠNG I: . 13CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG . 13Nhập đề: . 131.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ . 141.2 Các thông số QoS . 151.2.1 Băng thông . 161.2.2 Trễ. 161.2.3 Jitter (Biến động trễ) . 171.2.4 Mất gói . 181.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy) . 191.2.6 Bảo mật . 191.3 Yêu cầu QoS đối với các dịch vụ khác nhau . 201.3.1 Ứng dụng E-mail, FTP . 201.3.2 Ứng dụng Streaming, âm thanh hình ảnh lưu trước. 211.3.3 Ứng dụng Streaming cho âm thanh, hình ảnh sống . 221.3.4 Ứng dụng Hình ảnh âm thanh tương tác thời gian thực . 221.3.5 Ví dụ về điện thoại VOIP: . 231.3.6 Các lớp dịch vụ. 301.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ . 32Kết luận chương . 34CHưƠNG II: . 35CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ . 35Nhập đề: . 352.1 Kỹ thuật đo lưu lượng và mầu hóa lưu lượng . 352.1.1 Đánh dấu ba mầu tốc độ đơn . 352.1.2 Đánh dấu ba mầu hai tốc độ . 372.2 Kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực . 392.2.1 Kỹ thuật loại bỏ gói ngẫu nhiên sớm RED . 392.2.2 Kỹ thuật loại bỏ gói sớm theo trọng số WRED . 402.2.3 Thông báo tắc nghẽn hiện ECN . 402.3 Lập lịch gói . 412.3.1 FIFO . 422.3.2 Hàng đợi ưu tiên PQ. 422.3.3 Hàng đợi công bằng FQ . 432.3.4 Vòng quay trọng số Robin (WRR) . 442.3.5 Hàng đợi công bằng có trọng số WFQ . 452.3.6 Hàng đợi công bằng có trọng số dựa trên cơ sở lớp (CB WFQ) . 472.4 Trafic Shaping . 482.4.1 Bộ định dạng lưu lượng thường . 482.4.2 Bộ định dạng lưu lượng gáo rò . 49Kết luận chương . 51CHưƠNG 3:. 52   CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP . 52Nhập đề: . 523.1 Các dịch vụ tích hợp . 523.2 Giao thức dành riêng tài nguyên (RSVP) . 523.2.1 Tổng quan về RSVP . 523.2.2 Hoạt động của RSVP . 533.2.3 Các kiểu RSVP dành riêng. 533.2.4 Các ví dụ về IntSer . 543.2 Các dịch vụ phân biệt . 573.2.1 Tổng quan DiffServ. 573.2.2 Cấu trúc DiffServ. 583.2.3 Cư sử từng chặng (PHB) . 633.2.4 Ví dụ về Differentiated Services . 66Kết luận chương . 68CHưƠNG IV:. 69CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG ATM . 69Nhập đề: . 694.1 Nền tảng về ATM. 694.1.1 Nguồn gốc của ATM . 694.1.2 Giao diện mạng ATM. 694.2 Giao thức ATM . 704.2.1 Lớp tế bào ATM. 714.2.2 Lớp tương thích ATM. 724.3 Các kết nối ảo ATM . 724.3.1 Kênh ảo và đường ảo. 724.3.2 Liên kết ảo . 734.3.3 Kết nối ảo (Virtual Connection) . 754.3.4 Kết nối chuyển mạch ảo (SVC) . 764.4 Các loại dịch vụ ATM . 774.4.1 Các loại dịch vụ ATM . 774.4.2 Miêu tả lưu lượng . 784.4.3 Các kiểu AAL. 79Kết luận chương: . 80CHưƠNG 5:. 81QOS TRONG GIAO THỨC CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS . 81Đặt vấn đề: . 815.1 Cơ sở lý thuyết của MPLS. 815.1.1 Sự chuyển tiếp gói IP thông thường . 815.1.2 Các cải tiến của MPLS . 825.1.3 Kiến trúc MPLS . 835.2 Mã hóa nhãn. 835.2.1 MPLS shim header . 835.2.2 Mã hóa nhãn qua mạng ATM. 845.3 Hoạt động của MPLS . 855.3.1 Ánh xạ nhãn. 855.3.2 Một ví dụ về các đường hầm phân cấp MPLS . 875.4 MPLS hỗ trợ DiffServ . 885.4.1 E-LSP . 885.4.2 L-LSP . 90Kết luận chương . 91   KẾT LUẬN VÀ HưỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN . 92TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93PHỤ LỤC . 94

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 1

LỜI CAM ĐOAN . 2

MỤC LỤC . 3

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. 6

DANH SÁCH HÌNH VẼ . 9

ĐẶT VẤN ĐỀ . 12

CHưƠNG I: . 13

CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG . 13

Nhập đề: . 13

1.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ . 14

1.2 Các thông số QoS . 15

1.2.1 Băng thông . 16

1.2.2 Trễ. 16

1.2.3 Jitter (Biến động trễ) . 17

1.2.4 Mất gói . 18

1.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy) . 19

1.2.6 Bảo mật . 19

1.3 Yêu cầu QoS đối với các dịch vụ khác nhau . 20

1.3.1 Ứng dụng E-mail, FTP . 20

1.3.2 Ứng dụng Streaming, âm thanh hình ảnh lưu trước. 21

1.3.3 Ứng dụng Streaming cho âm thanh, hình ảnh sống . 22

1.3.4 Ứng dụng Hình ảnh âm thanh tương tác thời gian thực . 22

1.3.5 Ví dụ về điện thoại VOIP: . 23

1.3.6 Các lớp dịch vụ. 30

1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ . 32

Kết luận chương . 34

CHưƠNG II: . 35

CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ . 35

Nhập đề: . 35

2.1 Kỹ thuật đo lưu lượng và mầu hóa lưu lượng . 35

2.1.1 Đánh dấu ba mầu tốc độ đơn . 35

2.1.2 Đánh dấu ba mầu hai tốc độ . 37

2.2 Kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực . 39

2.2.1 Kỹ thuật loại bỏ gói ngẫu nhiên sớm RED . 39

2.2.2 Kỹ thuật loại bỏ gói sớm theo trọng số WRED . 40

2.2.3 Thông báo tắc nghẽn hiện ECN . 40

2.3 Lập lịch gói . 41

2.3.1 FIFO . 42

2.3.2 Hàng đợi ưu tiên PQ. 42

2.3.3 Hàng đợi công bằng FQ . 43

2.3.4 Vòng quay trọng số Robin (WRR) . 44

2.3.5 Hàng đợi công bằng có trọng số WFQ . 45

2.3.6 Hàng đợi công bằng có trọng số dựa trên cơ sở lớp (CB WFQ) . 47

2.4 Trafic Shaping . 48

2.4.1 Bộ định dạng lưu lượng thường . 48

2.4.2 Bộ định dạng lưu lượng gáo rò . 49

Kết luận chương . 51

CHưƠNG 3:. 52

CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP . 52

Nhập đề: . 52

3.1 Các dịch vụ tích hợp . 52

3.2 Giao thức dành riêng tài nguyên (RSVP) . 52

3.2.1 Tổng quan về RSVP . 52

3.2.2 Hoạt động của RSVP . 53

3.2.3 Các kiểu RSVP dành riêng. 53

3.2.4 Các ví dụ về IntSer . 54

3.2 Các dịch vụ phân biệt . 57

3.2.1 Tổng quan DiffServ. 57

3.2.2 Cấu trúc DiffServ. 58

3.2.3 Cư sử từng chặng (PHB) . 63

3.2.4 Ví dụ về Differentiated Services . 66

Kết luận chương . 68

CHưƠNG IV:. 69

CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG ATM . 69

Nhập đề: . 69

4.1 Nền tảng về ATM. 69

4.1.1 Nguồn gốc của ATM . 69

4.1.2 Giao diện mạng ATM. 69

4.2 Giao thức ATM . 70

4.2.1 Lớp tế bào ATM. 71

4.2.2 Lớp tương thích ATM. 72

4.3 Các kết nối ảo ATM . 72

4.3.1 Kênh ảo và đường ảo. 72

4.3.2 Liên kết ảo . 73

4.3.3 Kết nối ảo (Virtual Connection) . 75

4.3.4 Kết nối chuyển mạch ảo (SVC) . 76

4.4 Các loại dịch vụ ATM . 77

4.4.1 Các loại dịch vụ ATM . 77

4.4.2 Miêu tả lưu lượng . 78

4.4.3 Các kiểu AAL. 79

Kết luận chương: . 80

CHưƠNG 5:. 81

QOS TRONG GIAO THỨC CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS . 81

Đặt vấn đề: . 81

5.1 Cơ sở lý thuyết của MPLS. 81

5.1.1 Sự chuyển tiếp gói IP thông thường . 81

5.1.2 Các cải tiến của MPLS . 82

5.1.3 Kiến trúc MPLS . 83

5.2 Mã hóa nhãn. 83

5.2.1 MPLS shim header . 83

5.2.2 Mã hóa nhãn qua mạng ATM. 84

5.3 Hoạt động của MPLS . 85

5.3.1 Ánh xạ nhãn. 85

5.3.2 Một ví dụ về các đường hầm phân cấp MPLS . 87

5.4 MPLS hỗ trợ DiffServ . 88

5.4.1 E-LSP . 88

5.4.2 L-LSP . 90

Kết luận chương . 91

KẾT LUẬN VÀ HưỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN . 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93

PHỤ LỤC . 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY