Luận văn Các giải pháp tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 0CHƯƠNG 1: VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 11.1. Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 11.1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 11.1.2. Những đặc trưng của vốn kinh doanh. 21.1.3. Phân loại vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 41.1.3.1. Vốn cố định của doanh nghiệp. 41.1.3.2. Vốn lưu động của doanh nghiệp 71.1.4. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 81.2 Sự cần thiết và các hình thức chủ yếu tạo vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 101.2.1 Sự cần thiết phải tạo vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 101.2.2 Các hình thức chủ yếu tạo vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 121.2.2.1 Vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước. 121.2.2.2 Vốn tự huy động của doanh nghiệp 121.3. Vai trò của tài chính trong việc tạo vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp. 19CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỐN KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ TẠO LẬP VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. 222.1. Tình hình hoạt động và đặc điểm kinh doanh của Công ty. 222.1.1. Quá trình hoàn thành và phát triển của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội. 222.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 242.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 242.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý. 242.1.2.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm 2000 - 2001. 282.1.2.4. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trong sản xuất kinh doanh của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội. 2.2. Thực trạng về vốn kinh doanh của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội năm 2000 - 2001 292.2.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty. 292.2.1.1. Vốn kinh doanh của công ty 292.2.1.2. Nguồn vốn kinh doanh của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội. 322.2.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội 352.3. Những biện pháp chủ yếu trong việc tạo vốn kinh doanh ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội. 2.3.1. Những biện pháp nhằm huy động vốn ở công ty. 2.3.1.1. Nhóm biện pháp nhằm huy động vốn từ ngân sách Nhà nước. 472.3.1.2. Nhóm biện pháp nhằm huy động vốn từ ngân hàng thương mại . 482.3.1.3. Các biện pháp khai thác nguồn bên trong công ty. 482.3.1.4. Các biện pháp nhằm khai thác nguồn khác. 502.3.2. Nhận xét về các biện pháp tạo vốn kinh doanh ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội 502.3.2.1. Những điểm mạnh 2.3.2.2 Những khó khăn trong công tác huy động vốn ở Công ty Gạch ốp lát Hà nội. 51CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN TẠO LẬP VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 533.1 Những luận cứ về tạo lập vốn kinh doanh cho Công ty Gạch ốp lát Hà nội 533.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 3.1.2 Phương hướng và mục tiêu của công ty trong những năm tới. 553.1.3 Thực tế công tác tạo lập vốn kinh doanh ở công ty gạch ốp lát Hà nội trong thời gian vừa qua. 3.1.4 Chính sách kinh tế - tài chính của Đảng, Nhà nước. 3.1.5 Các điều kiện khách quan trong nước và quốc tế. 3.2 Những giải pháp chủ yếu góp phần tạo lập vốn kinh doanh ở Công ty Gạch ốp lát Hà nội 58KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 0

CHƯƠNG 1: VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1

1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 1

1.1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 1

1.1.2. Những đặc trưng của vốn kinh doanh. 2

1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 4

1.1.3.1. Vốn cố định của doanh nghiệp. 4

1.1.3.2. Vốn lưu động của doanh nghiệp 7

1.1.4. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 8

1.2 Sự cần thiết và các hình thức chủ yếu tạo vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 10

1.2.1 Sự cần thiết phải tạo vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 10

1.2.2 Các hình thức chủ yếu tạo vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 12

1.2.2.1 Vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước. 12

1.2.2.2 Vốn tự huy động của doanh nghiệp 12

1.3. Vai trò của tài chính trong việc tạo vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp. 19

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỐN KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ TẠO LẬP VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. 22

2.1. Tình hình hoạt động và đặc điểm kinh doanh của Công ty. 22

2.1.1. Quá trình hoàn thành và phát triển của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội. 22

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 24

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 24

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý. 24

2.1.2.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm 2000 - 2001. 28

2.1.2.4. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trong sản xuất kinh doanh của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

2.2. Thực trạng về vốn kinh doanh của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội năm 2000 - 2001 29

2.2.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty. 29

2.2.1.1. Vốn kinh doanh của công ty 29

2.2.1.2. Nguồn vốn kinh doanh của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội. 32

2.2.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội 35

2.3. Những biện pháp chủ yếu trong việc tạo vốn kinh doanh ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

2.3.1. Những biện pháp nhằm huy động vốn ở công ty.

2.3.1.1. Nhóm biện pháp nhằm huy động vốn từ ngân sách Nhà nước. 47

2.3.1.2. Nhóm biện pháp nhằm huy động vốn từ ngân hàng thương mại . 48

2.3.1.3. Các biện pháp khai thác nguồn bên trong công ty. 48

2.3.1.4. Các biện pháp nhằm khai thác nguồn khác. 50

2.3.2. Nhận xét về các biện pháp tạo vốn kinh doanh ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội 50

2.3.2.1. Những điểm mạnh

2.3.2.2 Những khó khăn trong công tác huy động vốn ở Công ty Gạch ốp lát Hà nội. 51

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN TẠO LẬP VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 53

3.1 Những luận cứ về tạo lập vốn kinh doanh cho Công ty Gạch ốp lát Hà nội 53

3.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.1.2 Phương hướng và mục tiêu của công ty trong những năm tới. 55

3.1.3 Thực tế công tác tạo lập vốn kinh doanh ở công ty gạch ốp lát Hà nội trong thời gian vừa qua.

3.1.4 Chính sách kinh tế - tài chính của Đảng, Nhà nước.

3.1.5 Các điều kiện khách quan trong nước và quốc tế.

3.2 Những giải pháp chủ yếu góp phần tạo lập vốn kinh doanh ở Công ty Gạch ốp lát Hà nội 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY