Luận văn Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị Tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần May Đức Giang

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 3NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 31.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 31.1.1. Khái niệm về quản trị tài chính doanh nghiệp 31.1.2. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 31.1.3. Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp 51.1.4. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp 51.2. CÁC NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 71.2.1. Khái niệm về các nguồn vốn tài trợ 71.2.2. Phân loại nguồn tài trợ 71.2.3. Nội dung các nguồn vốn tài trợ 81.3. CÁCH THỨC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 81.3.1. Nội dung các nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp 81.3.2. Nội dung của các nguồn vốn dài hạn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp 141.4. PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA THU NHẬP 181.4.1. Định nghĩa cổ tức 191.4.2. Phân loại cổ tức 191.4.3. Các hình thức chi trả cổ tức 211.4.4. Chính sách chi trả cổ tức 23CHƯƠNG 2 27THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 27TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 272.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 272.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng Công ty CP May Đức Giang 272.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty CP May Đức Giang 292.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công ty CP May Đức Giang 302.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 342.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty CP May Đức Giang trong những năm gần đây 342.2.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty CP May Đức Giang 382.2.3. Thực trạng công tác huy động và sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty CP May Đức Giang 442.3. MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 522.3.1. Những kết quả đã đạt được 522.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân 55CHƯƠNG 3 56GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 56TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 563.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI 563.1.1. Chiến lược phát triển của Tổng Công ty đến năm 2020 563.1.2. Các quan điểm mang tính nguyên tắc xác định giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại doan nghiệp hiện nay 573.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 593.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tài chính 593.2.2. Huy động các nguồn vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp tại mọi thời điểm, chủ động trong thực hiện công tác sử dụng vốn có hiệu quả 613.2.3. Xây dựng chính sách phân phối lợi nhuận hợp lý 633.2.4. Cần tăng cường hoạt động giám sát tài chính doanh nghiệp 643.2.5. Thực hiện công tác hoạch định cơ cầu vốn hợp lý 723.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 753.3.1. Những điều kiện thuộc về cơ chế, chính sách của Nhà nước 753.3.2. Những điều kiện thuộc về Tổng Công ty 76

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1.1.1. Khái niệm về quản trị tài chính doanh nghiệp 3

1.1.2. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.3. Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp 5

1.1.4. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp 5

1.2. CÁC NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 7

1.2.1. Khái niệm về các nguồn vốn tài trợ 7

1.2.2. Phân loại nguồn tài trợ 7

1.2.3. Nội dung các nguồn vốn tài trợ 8

1.3. CÁCH THỨC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN 8

1.3.1. Nội dung các nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp 8

1.3.2. Nội dung của các nguồn vốn dài hạn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp 14

1.4. PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA THU NHẬP 18

1.4.1. Định nghĩa cổ tức 19

1.4.2. Phân loại cổ tức 19

1.4.3. Các hình thức chi trả cổ tức 21

1.4.4. Chính sách chi trả cổ tức 23

CHƯƠNG 2 27

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 27

TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 27

2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng Công ty CP May Đức Giang 27

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty CP May Đức Giang 29

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công ty CP May Đức Giang 30

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 34

2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty CP May Đức Giang trong những năm gần đây 34

2.2.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty CP May Đức Giang 38

2.2.3. Thực trạng công tác huy động và sử dụng nguồn vốn của Tổng Công ty CP May Đức Giang 44

2.3. MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 52

2.3.1. Những kết quả đã đạt được 52

2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân 55

CHƯƠNG 3 56

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 56

TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 56

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI 56

3.1.1. Chiến lược phát triển của Tổng Công ty đến năm 2020 56

3.1.2. Các quan điểm mang tính nguyên tắc xác định giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại doan nghiệp hiện nay 57

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CP MAY ĐỨC GIANG 59

3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tài chính 59

3.2.2. Huy động các nguồn vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp tại mọi thời điểm, chủ động trong thực hiện công tác sử dụng vốn có hiệu quả 61

3.2.3. Xây dựng chính sách phân phối lợi nhuận hợp lý 63

3.2.4. Cần tăng cường hoạt động giám sát tài chính doanh nghiệp 64

3.2.5. Thực hiện công tác hoạch định cơ cầu vốn hợp lý 72

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 75

3.3.1. Những điều kiện thuộc về cơ chế, chính sách của Nhà nước 75

3.3.2. Những điều kiện thuộc về Tổng Công ty 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY