Luận văn Các giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong lĩnh vực Quảng cáo

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 3

DANH MỤC BẢNG. 4

DANH MỤC CÁC HÌNH . 5

LỜI MỞ ĐẦU. 6

CHưƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG

LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP . 9

1.1 Khái luận chung về cạnh tranh. 9

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh và các cấp độ cạnh tranh. 9

1.1.2 Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp. 12

1.2 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 17

1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 17

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 17

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 20

1.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô . 20

1.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô . 23

1.3.3 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp. 30

1.4 Khái luận chung về quảng cáo truyền hình. 34

1.4.1 Khái niệm về quảng cáo truyền hình . 34

1.4.2 Chức năng quảng cáo truyền hình. 35

1.5 Tiểu Kết. 37

CHưƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TRUNG

TÂM QUẢNG CÁO – ĐÀI TRUYỀN HÌNH KTS VTC . 38

2.1 Khái quát về Trung tâm Quảng cáo . 38

2.1.1 Giới thiệu về Trung tâm Quảng cáo. 38

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Quảng cáo (VTCAd). 39

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của VTCAd . 40

2.1.4 Cơ chế hoạt động và kết quả kinh doanh của VTCAd. 40

2.2 Đánh giá thực trạng năng lực của Đài Truyền hình KTS VTC trong lĩnh

vực quảng cáo. 42

2.2.1 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh Đài Truyền hình

KTS VTC trong lĩnh vực quảng cáo . 42

2.2.2 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Đài

Truyền hình KTS VTC trong lĩnh vực quảng cáo . 61

2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Trung tâm Quảng cáo (VTCAd) . 75

2.3.1 Các kết quả đạt được. 75

2.3.2 Các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 76

2.4 Tiểu Kết. 80

CHưƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

ĐÀI TRUYỀN HÌNH KTS VTC TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO. 82

3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của Đài truyền hình KTS VTC trong lĩnh

vực quảng cáo (VTCAd). 82

3.1.1 Phương hướng phát triển của Trung tâm quảng cáo đến năm 2016 . 82

3.1.2 Các mục tiêu cụ thể. 82

3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm Quảng cáo . 83

3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ . 83

3.2.2 Giải pháp về chính sách giá . 89

3.2.3 Giải pháp về hoạt động bán và tiếp thị. 91

3.2.4 Giải pháp về xây dựng thương hiệu . 94

3.3 Kiến nghị với Tổng Công ty VTC . 95

3.4 Tiểu kết . 96

KẾT LUẬN . 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 98

PHỤ LỤC. 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY