Luận văn Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty TANIMEX

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾTTẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1 . . . . 1TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . . 11.1 Khái niệm về năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. . 11.2 Quản trị tài chính trong doanh nghiệp. . 21.2.1 Các quyết định tài chính. . . 21.2.2 Quản trị nguồn vốn . . . 61.2.3 Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp . . 121.2.4 Lập kế hoạch tài chính . . . 181.3 Năng lực quản trị tài chính hiện đại trong nền kinh tế thị trường và kinh nghiệm quản lý tài chính của một số công ty trong nước và quốc tế. . 231.3.1 Kinh nghiệm quản trị tài chính của quốc tế. . . 241.3.2 Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam . 251.3.3 Mộtvài ví dụ về tầm quan trọng và kinh nghiệm rút ra trong quản trị tài chính ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. . 27TÓM TẮT CHƯƠNG I. . . 30CHƯƠNG 2 . . . . 31THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TANIMEX HIỆN NAY. . . 312.1 Giới thiệu về công ty Tanimex. . . . 31 2.1.1 Quá trình chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần. 312.1.2 Lĩnh vực hoạt động . . . 322.2 Tình hình quản trị tài chính hiện nay . . 332.2.1 Nguồn vốn tài trợ và cấu trúc vốn của công ty. . . 332.2.2 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. . 472.2.3 Quản trị rủi ro tại công ty . . . 542.2.4 Nguồn nhân lực quản trị tài chính tại công ty Tanimex . 602.2.5 Thực trạng công tác lập kế hoạch tài chính . . 632.2.6 Nguyên nhân của các hạn chế trong quản trị tài chính của công ty. . 65TÓM TẮT CHƯƠNG II. . . . 70CHƯƠNG 3 . . . . 71CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TANIMEX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 713.1 Cần nhận thức đúng mục tiêu quản trị tài chính phù hợp với nền kinh tế hiện đại . 713.2 Tăng cường vai trò, chức năng quản trị tài chính của bộ máy quản lý và cơ cấu lại phòng Tài chính kế toán theo mô hình hiện đại. . . 723.3 Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho Công ty . . 753.4 Phát triển các kênh huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán trên th ị trường và thiết lập chính sách cổ tức hợp lý để thu hút nhà đầu tư. . 793.4.1 Phát triển kênh huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán trên th ị trường. . . . . 793.4.2 Minh bạch hóa thông tin . . . 803.4.3 Thiết lập chính sách cổ tức hợp lý . . 813.5 Đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro tài chính tại Công ty . 833.6 Ứng dụng các mô hình quản trị tài chính trong việc ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn . 853.6.1 Ứng dụng mô hìnhquản lý khoản phải thu. . . 85 3.6.2 Ứng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền DCF để nâng cao chất lượng các quyết định đầu tư . . . . 903.6.3 Quản lý có hiệu quả nguồn vốn đầu tư . . 943.7 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực . . 953.8 Kiến nghị với các cơ quan chức năng. . . 973.8.1 Phát triển ổn định và bền vững thị trường chứng khoán để tạo kênh huy động vốn có hiệu quả. . . 973.8.2 Phát triển thị trường các công cụ phái sinh tại Việt Nam . 102TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . . . 106KẾT LUẬN . . . . 107TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾTTẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 . . . . 1

TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . . 1

1.1 Khái niệm về năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị

trường. . 1

1.2 Quản trị tài chính trong doanh nghiệp. . 2

1.2.1 Các quyết định tài chính. . . 2

1.2.2 Quản trị nguồn vốn . . . 6

1.2.3 Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp . . 12

1.2.4 Lập kế hoạch tài chính . . . 18

1.3 Năng lực quản trị tài chính hiện đại trong nền kinh tế thị trường và kinh

nghiệm quản lý tài chính của một số công ty trong nước và quốc tế. . 23

1.3.1 Kinh nghiệm quản trị tài chính của quốc tế. . . 24

1.3.2 Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam . 25

1.3.3 Mộtvài ví dụ về tầm quan trọng và kinh nghiệm rút ra trong quản trị tài

chính ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. . 27

TÓM TẮT CHƯƠNG I. . . 30

CHƯƠNG 2 . . . . 31

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TANIMEX HIỆN

NAY. . . 31

2.1 Giới thiệu về công ty Tanimex. . . . 31

2.1.1 Quá trình chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần. 31

2.1.2 Lĩnh vực hoạt động . . . 32

2.2 Tình hình quản trị tài chính hiện nay . . 33

2.2.1 Nguồn vốn tài trợ và cấu trúc vốn của công ty. . . 33

2.2.2 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. . 47

2.2.3 Quản trị rủi ro tại công ty . . . 54

2.2.4 Nguồn nhân lực quản trị tài chính tại công ty Tanimex . 60

2.2.5 Thực trạng công tác lập kế hoạch tài chính . . 63

2.2.6 Nguyên nhân của các hạn chế trong quản trị tài chính của công ty. . 65

TÓM TẮT CHƯƠNG II. . . . 70

CHƯƠNG 3 . . . . 71

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI

CÔNG TY TANIMEX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 71

3.1 Cần nhận thức đúng mục tiêu quản trị tài chính phù hợp với nền kinh tế

hiện đại . 71

3.2 Tăng cường vai trò, chức năng quản trị tài chính của bộ máy quản lý và cơ

cấu lại phòng Tài chính kế toán theo mô hình hiện đại. . . 72

3.3 Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho Công ty . . 75

3.4 Phát triển các kênh huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán

trên th ị trường và thiết lập chính sách cổ tức hợp lý để thu hút nhà đầu tư. . 79

3.4.1 Phát triển kênh huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán trên

th ị trường. . . . . 79

3.4.2 Minh bạch hóa thông tin . . . 80

3.4.3 Thiết lập chính sách cổ tức hợp lý . . 81

3.5 Đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro tài chính tại Công ty . 83

3.6 Ứng dụng các mô hình quản trị tài chính trong việc ra quyết định nhằm

nâng cao hiệu quả quản lý vốn . 85

3.6.1 Ứng dụng mô hìnhquản lý khoản phải thu. . . 85

3.6.2 Ứng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền DCF để nâng cao chất lượng các

quyết định đầu tư . . . . 90

3.6.3 Quản lý có hiệu quả nguồn vốn đầu tư . . 94

3.7 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực . . 95

3.8 Kiến nghị với các cơ quan chức năng. . . 97

3.8.1 Phát triển ổn định và bền vững thị trường chứng khoán để tạo kênh huy

động vốn có hiệu quả. . . 97

3.8.2 Phát triển thị trường các công cụ phái sinh tại Việt Nam . 102

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . . . 106

KẾT LUẬN . . . . 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY