Luận văn Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho xuất khẩu của doanh nghiệp Chiếu cói Hoàng Long

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3I. HIỂU BIẾT CHUNG VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU 31. Khái niệm: 32. Vị trí, vai trò của hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 43. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu. 5II. NỘI DUNG CỦA KINH DOANH XUẤT KHẨU 71. Nghiên cứu của thị trường quốc tế 82. Nghiên cứu tổ chức nguồn hàng xuất khẩu 83. Lựa chọn đối tác kinh doanh 94. Đàm phán và ký hợp đồng 95. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 106. Đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 10III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 121. Nhân tố vĩ mô 12Ngoài ra quốc ra còn áp dụng một số biện pháp khác như 122. Nhân tố vi mô 13IV. VẤN ĐỀ KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU HÀNG CÓI Ở VIỆT NAM 141. Đặc điểm các mặt hàng cói 143. Thị trường xuất khẩu chính cuả các mặt hàng cói. 15CHƯƠNG II 17THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 17XUẤT KHẨUCỦA DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG 17I. TỔNG QUAN 171. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 172. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 183. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp. 194. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 20II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨUCỦA DOANH NGHIỆP ( GIAI ĐOẠN 1998 -2001). 261. Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp. 262. Cơ cấu theo nhóm hàng xuất khẩu 273 Cơ cấu theo thị trường xuất khẩu 28III THÀNH CÔNG VÀ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP . 291. Thành công. 292. Tồn tại vướng mắc. 30CHƯƠNG III 31PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG. 31I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 311. Định hướng cơ hội và thách thức 312. Mục tiêu và phương hướng của doanh nghiệp trong thời gian tới. 32II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO XUẤT KHẨU TẠI DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG. 341. Xây dựng bộ phận Marketing cho doanh nghiệp . 342. Nâng cao năng lực cạnh tranh. 353. Đầu tư trang thiết bị công nghệ. 364. Các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. 365. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 366. Đẩy mạnh công tác tiếp thị . 377. Một số biện pháp cụ thể khác. 37III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 381. Môi trường kinh tế, chính trị, pháp luật. 382. Có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm truyền thống : 38

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. HIỂU BIẾT CHUNG VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU 3

1. Khái niệm: 3

2. Vị trí, vai trò của hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 4

3. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu. 5

II. NỘI DUNG CỦA KINH DOANH XUẤT KHẨU 7

1. Nghiên cứu của thị trường quốc tế 8

2. Nghiên cứu tổ chức nguồn hàng xuất khẩu 8

3. Lựa chọn đối tác kinh doanh 9

4. Đàm phán và ký hợp đồng 9

5. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 10

6. Đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh xuất khẩu 10

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 12

1. Nhân tố vĩ mô 12

Ngoài ra quốc ra còn áp dụng một số biện pháp khác như 12

2. Nhân tố vi mô 13

IV. VẤN ĐỀ KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU HÀNG CÓI Ở VIỆT NAM 14

1. Đặc điểm các mặt hàng cói 14

3. Thị trường xuất khẩu chính cuả các mặt hàng cói. 15

CHƯƠNG II 17

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 17

XUẤT KHẨUCỦA DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG 17

I. TỔNG QUAN 17

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 17

2. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 18

3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp. 19

4. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 20

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨUCỦA DOANH NGHIỆP ( GIAI ĐOẠN 1998 -2001). 26

1. Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp. 26

2. Cơ cấu theo nhóm hàng xuất khẩu 27

3 Cơ cấu theo thị trường xuất khẩu 28

III THÀNH CÔNG VÀ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP . 29

1. Thành công. 29

2. Tồn tại vướng mắc. 30

CHƯƠNG III 31

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG. 31

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 31

1. Định hướng cơ hội và thách thức 31

2. Mục tiêu và phương hướng của doanh nghiệp trong thời gian tới. 32

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO XUẤT KHẨU TẠI DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG. 34

1. Xây dựng bộ phận Marketing cho doanh nghiệp . 34

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh. 35

3. Đầu tư trang thiết bị công nghệ. 36

4. Các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. 36

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 36

6. Đẩy mạnh công tác tiếp thị . 37

7. Một số biện pháp cụ thể khác. 37

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 38

1. Môi trường kinh tế, chính trị, pháp luật. 38

2. Có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm truyền thống : 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY