Luận văn Các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 2CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH 4VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 41.1. Một số vấn đề về công ty lữ hành. 41.1.1. Khách du lịch. 41.1.1.1. Khách du lịch quốc tế ( Internation Tourist ) 41.1.1.2. Khách du lịch trong nước (Domestic Tourist). 51.1.1.3. Khách du lịch nội địa (Internal Tourist). 51.1.1.4. Khách du lịch quốc gia (National Tourist). 51.1.2. Kinh doanh lữ hành . 51.1.3. Công ty lữ hành. 61.1.4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành. 81.1.4.1. Các dịch vụ trung gian. 81.1.4.2. Các chương trình du lịch trọn gói. 81.1.4.3. Các hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành tổng hợp. 91.2. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. 91.2.1. Khái niệm về cạnh tranh. 91.2.2. Phân loại cạnh tranh. 101.2.2.1. Cạnh tranh quốc gia. 101.2.2.2. Cạnh tranh doanh nghiệp. 111.2.2.3. Cạnh tranh sản phẩm. 111.2.3. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 111.2.4. Đối thủ cạnh tranh của công ty lữ hành 121.2.5. Những nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. 121.2.5.1. Nhân tố bên trong. 131.2.5.2. Các nhân tố bên ngoài. 141.3. Các chính sách Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. 231.3.1.Chính sách sản phẩm 231.3.2.Chính sách giá 241.3.3.Chính sách phân phối. 251.3.4. Chính sách xúc tiến. 261.3.5. Tạo sản phẩm trọn gói. 261.3.6. Chính sách con người. 27 CHƯƠNG 2 29PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ĐIỀU HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH VINATOUR 292.1. Một số nét khái quát về công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 292.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 292.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty, môi trường kinh doanh, cơ sở vật chất 31. 2.1.3. Chức năng kinh doanh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 362.1.4.Điều kiện hiện có của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 382.1.4.1. Hệ thống trang thiết bị. 382.1.4.2. Thị trường mục tiêu. 392.1.4.3. Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. 422.2. Phân tích thực trạng Marketing mix nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour2.2.1. Đánh giá lợi thế so sánh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.452.2.2. Phân tích chiến lược marketing của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 522.3.Các yếu tố và nguồn lực cạnh tranh khác 50 2.3.1.Phân tích yếu tố nội bộ Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 502.3.1.1 Thực trạng nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 502.3.1.2. Thực trang tài chính của Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 522.3.2.Đánh gía kết quả đạt được của Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 2.3.4.Phân tích các yếu tố vĩ mô Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 562.3.4.1. Tình hình phát triển kinh tế và ngành du lịch 562.3.4.2. Tình hình về chính trị pháp luật 582.3.4.3. Điều kiện về văn hóa tự nhiên. 592.4.Đánh giá một số điểm mạnh , yếu cơ hội thách thức của công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 60 2.4.1 Một số điểm mạnh , điểm yếu của công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 60 2.4.2 Một số cơ hội thách thức mà yếu tố vĩ mô mang lại cho công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 61CHƯƠNG 3 71MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ĐIỀU HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH VINATOUR 713.1.Cở sở đề xuất 71 3.1.1.Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 643.1.2. Mục tiêu của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 723.2.Các giải pháp Marketing Mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 663.2.1.Một số kiến nghị về tổ chức và nguồn nhân lực của Công ty Du Lịch Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 66 3.2.1.1. Một số kiến nghị về tổ chức. 853.2.1.2. Một số kiến nghị về nguồn nhân lực. 873.3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour . 3.3.2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 733.3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 753.3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 783.3.2.4. Hoàn thiện chính sách khuyếch trương của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 793.3.3. Các giải pháp nhằm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour so với các đối thủ cạnh tranh. 803.3.3.1. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 803.3.3.2. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú. 833.3.3.3. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp các dịch vụ tham quan vui chơi giải trí. 843.3.3.4. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp khác. 85KẾT LUẬN 89TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH 4

VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 4

1.1. Một số vấn đề về công ty lữ hành. 4

1.1.1. Khách du lịch. 4

1.1.1.1. Khách du lịch quốc tế ( Internation Tourist ) 4

1.1.1.2. Khách du lịch trong nước (Domestic Tourist). 5

1.1.1.3. Khách du lịch nội địa (Internal Tourist). 5

1.1.1.4. Khách du lịch quốc gia (National Tourist). 5

1.1.2. Kinh doanh lữ hành . 5

1.1.3. Công ty lữ hành. 6

1.1.4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành. 8

1.1.4.1. Các dịch vụ trung gian. 8

1.1.4.2. Các chương trình du lịch trọn gói. 8

1.1.4.3. Các hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành tổng hợp. 9

1.2. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. 9

1.2.1. Khái niệm về cạnh tranh. 9

1.2.2. Phân loại cạnh tranh. 10

1.2.2.1. Cạnh tranh quốc gia. 10

1.2.2.2. Cạnh tranh doanh nghiệp. 11

1.2.2.3. Cạnh tranh sản phẩm. 11

1.2.3. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 11

1.2.4. Đối thủ cạnh tranh của công ty lữ hành 12

1.2.5. Những nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. 12

1.2.5.1. Nhân tố bên trong. 13

1.2.5.2. Các nhân tố bên ngoài. 14

1.3. Các chính sách Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty lữ hành. 23

1.3.1.Chính sách sản phẩm 23

1.3.2.Chính sách giá 24

1.3.3.Chính sách phân phối. 25

1.3.4. Chính sách xúc tiến. 26

1.3.5. Tạo sản phẩm trọn gói. 26

1.3.6. Chính sách con người. 27

CHƯƠNG 2 29

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ĐIỀU HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH VINATOUR 29

2.1. Một số nét khái quát về công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 29

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 29

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty, môi trường kinh doanh, cơ sở vật chất 31.

2.1.3. Chức năng kinh doanh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 36

2.1.4.Điều kiện hiện có của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 38

2.1.4.1. Hệ thống trang thiết bị. 38

2.1.4.2. Thị trường mục tiêu. 39

2.1.4.3. Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. 42

2.2. Phân tích thực trạng Marketing mix nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour

2.2.1. Đánh giá lợi thế so sánh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.45

2.2.2. Phân tích chiến lược marketing của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 52

2.3.Các yếu tố và nguồn lực cạnh tranh khác 50

2.3.1.Phân tích yếu tố nội bộ Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 50

2.3.1.1 Thực trạng nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 50

2.3.1.2. Thực trang tài chính của Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 52

2.3.2.Đánh gía kết quả đạt được của Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour

2.3.4.Phân tích các yếu tố vĩ mô Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 56

2.3.4.1. Tình hình phát triển kinh tế và ngành du lịch 56

2.3.4.2. Tình hình về chính trị pháp luật 58

2.3.4.3. Điều kiện về văn hóa tự nhiên. 59

2.4.Đánh giá một số điểm mạnh , yếu cơ hội thách thức của công ty Điều Hành

Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 60

2.4.1 Một số điểm mạnh , điểm yếu của công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch

Vinatour 60

2.4.2 Một số cơ hội thách thức mà yếu tố vĩ mô mang lại cho công ty Điều Hành

Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 61

CHƯƠNG 3 71

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ĐIỀU HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH VINATOUR 71

3.1.Cở sở đề xuất 71

3.1.1.Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 64

3.1.2. Mục tiêu của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 72

3.2.Các giải pháp Marketing Mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty

Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 66

3.2.1.Một số kiến nghị về tổ chức và nguồn nhân lực của Công ty Du Lịch Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 66

3.2.1.1. Một số kiến nghị về tổ chức. 85

3.2.1.2. Một số kiến nghị về nguồn nhân lực. 87

3.3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing mix của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour .

3.3.2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 73

3.3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 75

3.3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 78

3.3.2.4. Hoàn thiện chính sách khuyếch trương của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour. 79

3.3.3. Các giải pháp nhằm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour so với các đối thủ cạnh tranh. 80

3.3.3.1. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của Công ty Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch Vinatour 80

3.3.3.2. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú. 83

3.3.3.3. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp các dịch vụ tham quan vui chơi giải trí. 84

3.3.3.4. Hoàn thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp khác. 85

KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY