Luận văn Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ hàng hóa Con Thoi

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TẠI VIỆT NAM. 11.1 Tổng quan về thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 11.1.1 Thị trường dịch vụ chuyển phát và chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 11.1.2 Đặc điểm cầu thị trường 71.1.2.1 Quy mô thị trường. 71.1.2.2 Dự đoán nhu cầu trong tương lai. 81.1.3 Cung thị trường. 81.1.3.1 Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh ở Việt Nam hiện nay. 81.1.3.2 Định hướng phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. 101.2 Hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 111.2.1 Quy trình quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 111.2.1.1 Quy trình quảng cáo chung. 111.2.1.2 Những đặc thù đổi với quy trình quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 171.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 181.2.2.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 181.2.2.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 221.2.3 Thực trạng về hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 231.2.3.1 Các thông điệp quảng cáo phổ biến. 231.2.3.2 Các phương tiện quảng cáo thường gặp. 231.2.3.3 Tần suất quảng cáo. 241.2.3.4 Đánh giá hiệu quả của các hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam 241.3 Hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của một số công ty chuyển phát vừa và nhỏ ở VN. 251.3.1 Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Tín Thành (TTC) 251.3.2 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất. 251.3.3 Công ty cổ phần thương mại & Chuyển phát nhanh Nội Bài (Netco) 261.3.4 Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (Nasco) 27CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA CÔNG TY “TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA CON THOI”. 282.1 Tổng quan về công ty “TNHH thương mại và dịch vụ hàng hóa Con Thoi”. 282.1.1 Khái quát về công ty. 282.1.2 Nguồn lực của công ty. 292.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty. 322.2 Thực trạng hoạt động Marketing cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty. 332.2.1 Chiến lược Marketing. 332.2.2 Các quyết định Marketing mix. 332.2.2.1 Về sản phẩm. 332.2.2.2 Chính sách giá. 362.2.2.3 Mạng lưới phân phối. 392.2.2.4 Chính sách truyền thông và xúc tiến. 412.2.2.5 Yếu tố con người 442.2.2.6 Bằng chứng vật chất 462.2.2.7 Quá trình 462.3 Hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty. 482.3.1 Chiến lược quảng cáo. 482.3.1.1 Xác định mục tiêu quảng cáo. 482.3.1.2 Xác định đối tượng nhận tin mục tiêu. 492.3.2 Quy trình quảng cáo. 492.3.3 Các quyết định trong quảng cáo. 512.3.3.1 Thông điệp và nội dung quảng cáo. 512.3.3.2 Ngân sách cho quảng cáo 532.3.3.3 Các phương tiện và tần suất quảng cáo được sử dụng. 532.3.4 Đánh giá các hoạt động quảng cáo của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ hàng hóa Con Thoi. 552.3.4.1 Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ hàng hóa Con Thoi. 552.3.4.2 Những hạn chế của hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 562.3.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 58CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA CÔNG TY “TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA CON THOI”. 603.1 Định hướng chiến lược phát triển công ty trong năm 2011. 603.1.1 Mục tiêu và kế hoạch phát triển. 603.1.2 Chiến lược truyền thông của công ty cho dịch vụ chuyển phát nhanh năm 2011 613.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty. 623.2.1 Xác định và hoàn thiện mục tiêu quảng cáo 623.2.2 Phát hiện và tăng cường hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông có hiệu quả 633.2.3 Hoàn thiện công tác thiết kế nội dung, thông điệp quảng cáo cho phù hợp. 663.2.4 Chuyên môn hóa hoạt động quảng cáo, quy trình quảng cáo. 683.2.5 Phối hợp tổ chức các chương trình quảng cáo có hiệu quả. 683.2.6 Phối hợp quảng cáo với các hoạt động truyền thông khác. 683.2.7 Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động quảng cáo. 693.2.8 Các giải pháp khác. 70KẾT LUẬN 73

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH TẠI VIỆT NAM. 1

1.1 Tổng quan về thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 1

1.1.1 Thị trường dịch vụ chuyển phát và chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 1

1.1.2 Đặc điểm cầu thị trường 7

1.1.2.1 Quy mô thị trường. 7

1.1.2.2 Dự đoán nhu cầu trong tương lai. 8

1.1.3 Cung thị trường. 8

1.1.3.1 Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh ở Việt Nam hiện nay. 8

1.1.3.2 Định hướng phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. 10

1.2 Hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 11

1.2.1 Quy trình quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 11

1.2.1.1 Quy trình quảng cáo chung. 11

1.2.1.2 Những đặc thù đổi với quy trình quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 17

1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 18

1.2.2.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 18

1.2.2.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 22

1.2.3 Thực trạng về hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam. 23

1.2.3.1 Các thông điệp quảng cáo phổ biến. 23

1.2.3.2 Các phương tiện quảng cáo thường gặp. 23

1.2.3.3 Tần suất quảng cáo. 24

1.2.3.4 Đánh giá hiệu quả của các hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam 24

1.3 Hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của một số công ty chuyển phát vừa và nhỏ ở VN. 25

1.3.1 Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Tín Thành (TTC) 25

1.3.2 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất. 25

1.3.3 Công ty cổ phần thương mại & Chuyển phát nhanh Nội Bài (Netco) 26

1.3.4 Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (Nasco) 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA CÔNG TY “TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA CON THOI”. 28

2.1 Tổng quan về công ty “TNHH thương mại và dịch vụ hàng hóa Con Thoi”. 28

2.1.1 Khái quát về công ty. 28

2.1.2 Nguồn lực của công ty. 29

2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty. 32

2.2 Thực trạng hoạt động Marketing cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty. 33

2.2.1 Chiến lược Marketing. 33

2.2.2 Các quyết định Marketing mix. 33

2.2.2.1 Về sản phẩm. 33

2.2.2.2 Chính sách giá. 36

2.2.2.3 Mạng lưới phân phối. 39

2.2.2.4 Chính sách truyền thông và xúc tiến. 41

2.2.2.5 Yếu tố con người 44

2.2.2.6 Bằng chứng vật chất 46

2.2.2.7 Quá trình 46

2.3 Hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty. 48

2.3.1 Chiến lược quảng cáo. 48

2.3.1.1 Xác định mục tiêu quảng cáo. 48

2.3.1.2 Xác định đối tượng nhận tin mục tiêu. 49

2.3.2 Quy trình quảng cáo. 49

2.3.3 Các quyết định trong quảng cáo. 51

2.3.3.1 Thông điệp và nội dung quảng cáo. 51

2.3.3.2 Ngân sách cho quảng cáo 53

2.3.3.3 Các phương tiện và tần suất quảng cáo được sử dụng. 53

2.3.4 Đánh giá các hoạt động quảng cáo của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ hàng hóa Con Thoi. 55

2.3.4.1 Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ hàng hóa Con Thoi. 55

2.3.4.2 Những hạn chế của hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh. 56

2.3.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 58

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA CÔNG TY “TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA CON THOI”. 60

3.1 Định hướng chiến lược phát triển công ty trong năm 2011. 60

3.1.1 Mục tiêu và kế hoạch phát triển. 60

3.1.2 Chiến lược truyền thông của công ty cho dịch vụ chuyển phát nhanh năm 2011 61

3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo cho dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty. 62

3.2.1 Xác định và hoàn thiện mục tiêu quảng cáo 62

3.2.2 Phát hiện và tăng cường hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông có hiệu quả 63

3.2.3 Hoàn thiện công tác thiết kế nội dung, thông điệp quảng cáo cho phù hợp. 66

3.2.4 Chuyên môn hóa hoạt động quảng cáo, quy trình quảng cáo. 68

3.2.5 Phối hợp tổ chức các chương trình quảng cáo có hiệu quả. 68

3.2.6 Phối hợp quảng cáo với các hoạt động truyền thông khác. 68

3.2.7 Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động quảng cáo. 69

3.2.8 Các giải pháp khác. 70

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY