Luận văn Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng một số trường trung học phổ thông phía nam

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN . 3

BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN. 4

MỤC LỤC . 5

MỞ ĐẦU. 8

1. Lý do chọn đề tài. . 8

2. Mục đích nghiên cứu.10

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .10

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 10

5. Giới hạn đề tài.10

6. Phương pháp nghiên cứu.11

7. Đóng góp của đề tài .12

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . 14

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.14

1.1.1. Ở nước ngoài .14

1.1.2. Ở Việt Nam .15

1.2. Cơ sở lí luận .18

1.2.1. Trường trung học phổ thông .18

1.2.2. Lí luận về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 19

1.2.3.Khái niệm quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . 26

1.2.4. Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờlên lớp.28

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHÍA NAM.31

2.1. Xây dựng bộ công cụ phục vụ nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt độngGDNGLL.31

2.1.1.Bộ phiếu điều tra bằng câu hỏi đóng và mở. 31

2.1.2. Chọn mẫu nghiên cứu.32

2.1.3. Cách xử lí số liệu.326

2.2. Phân tích thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở một số

trường trung học phổ thông phía Nam. . 33

2.2.1. Nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. . 33

2.2.2. Thực trạng quản lí hoạt động GDNGLL. 36

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN

LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG

HỌC PHỔ THÔNG .67

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp. .67

3.1.1. Cơ sở lí luận .67

3.1.2. Cở sở pháp lí.67

3.1.3.Cơ sở thực tiễn .68

3.2. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp ở thường trung học phổ thông. 69

3.2.1. Thành lập hoặc củng cố Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL. 69

3.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động GDNGLL. . 71

3.2.3. Tuyên truyền.73

3.2.4. Chỉ đạo các bộ phận trong trường, đặc biệt là các tổ bộ môn tham gia tổ

chức hoạt động GDNGLL.74

3.2.5. Chỉ đạo hoạt động của tổ, khối chủ nhiệm. 75

3.2.6. Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức các hoạt động thường

xuyên, kịp thời.76

3.2.7. Phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn. . 77

3.2.8. Phối hợp với các lực lượng xã hội, đặc biệt là cha mẹ học sinh để tổ chức

hoạt động GDNGLL.77

3.2.9. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, kinh phí phục vụ hoạt

động GDNGLL.78

3.3. Khảo nghiệm về các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí hoạt độngGDNGLL.80

3.4.Thử nghiệm .80

3.4.1. Mục đích thử nghiêm .81

3.4.2. Nội dung thử nghiêm.817

3.4.3. Qui trình thử nghiệm .81

3.4.4. Kết quả thử nghiệm .82

3.4.5. Những khó khăn, thuận lợi khi thử nghiệm . 83

3.4.6. Phương hướng sắp tới: .83

3.4.7.Kiến nghị của nhà trường.83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.85

1. Kết luận .85

2. Kiến nghị .86

2.1. Đối với nhà trường THPT .86

2.2. Đối với các Sở GD&ĐT.87

2.3. Đối với các Trường Sư phạm.87

2.4. Đối với Bộ GD&ĐT.88

TÀI LIỆU THAM KHẢO .89

PHỤ LỤC .92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY