Luận văn Biện pháp phát triển kỹ năng tiền học đường cho trẻ 5 – 6 tuổi

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 5

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5

1.1.1. Trên thế giới. 5

1.1.2. Tại Việt Nam . 6

1.2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu . 8

1.2.1. Một số khái niệm công cụ của đề tài . 8

1.2.2. Đặc điểm tâm lí của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. 18

1.2.3. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành . 28

1.2.4. Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi . 29

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1. 31

Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TIỀN

HỌC ĐƯỜNG CỦA TRẺ 5 – 6 TUỔI. 32

2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng . 32

2.1.1. Khái quát về địa bàn điều tra . 32

2.1.2. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng. 32

2.1.3. Bài tập đánh giá . 33

2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng kỹ năng tiền học đường của trẻ 5 – 6 tuổi. 35

2.2.1. Mô tả khách thể nghiên cứu. 35

2.2.2. Thực trạng mức độ kỹ năng tiền đọc của trẻ 5 – 6 tuổi. 36

2.2.3. Thực trạng mức độ kỹ năng tiền viết của trẻ 5 – 6 tuổi. 40

2.2.4. Thực trạng mức độ kỹ năng tiền tính toán của trẻ 5 – 6 tuổi. 46

2.3. Nguyên nhân của thực trạng mức độ kĩ năng tiền học đường. 54

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2. 55Chương 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐƯỜNG

CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI . 57

2.4.1. Nội dung các biện pháp. 58

2.4.2. Kết quả khảo nghiệm các biện pháp. 63

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3. 67

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .68

TÀI LIỆU THAM KHẢO .71

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY