Luận văn Biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc tiền học viết cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM

HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC HỌC VIẾT CHO

TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI.6

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề hình thành kỹ năng tiền học đọc học

viết cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi .6

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài.6

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước .10

1.2. Cơ sở lý luận của việc hình thành các kỹ năng tiền học đọc học viết cho trẻ

mẫu giáo 5 – 6 tuổi .14

1.2.1. Vấn đề chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi vào học ở trường phổ

thông.14

1.2.2. Sự hình thành các kỹ năng tiền học đọc học viết cho trẻ mẫu giáo 5 – 6

tuổi vào học ở trường phổ thông.22

1.2.3. Sự cần thiết của việc hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết cho trẻ

mẫu giáo 5 – 6 tuổi.32

1.2.4. Các biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết tại trường

mầm non.34

1.2.5 Một số đặc điểm tâm lý ảnh hưởng đến việc hình thành kỹ năng tiền

học đọc học viết của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi .35

1.2.6. Đặc điểm hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết của trẻ mẫu giáo 5

– 6 tuổi tại trường mầm non.39

1.2.7. Vai trò của người lớn trong việc hình thành kỹ năng tiền học đọc học

viết tại trường mầm non.41

Tiểu kết chương 1 .44Chương 2. THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC

HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI Ở MỘT SỐ

TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNHDƯƠNG .46

2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết cho

trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non huyện Bến Cát, tỉnh

Bình Dương.46

2.1.1. Mục đích khảo sát thực trạng vấn đề .46

2.1.2. Nội dung khảo sát thực trạng vấn đề .46

2.1.3. Đối tượng và phạm vi khảo sát .47

2.1.4. Phương pháp khảo sát .48

2.2. Kết quả khảo sát: .48

2.2.1. Kết quả khảo sát những thông tin chung của giáo viên mầm non.48

2.2.2. Thực trạng nhận thức của GVMN, GVTH về bản chất của việc chuẩn

bị cho trẻ học đọc, học viết. .49

2.2.3. Các biện pháp đã được giáo viên sử dụng để hình thành các kỹ năng

tiền học đọc học viết cho trẻ 5 – 6 tuổi .54

2.2.4. Những khó khăn, thuận lợi của giáo viên trong công tác hình thành kỹ

năng tiền học đọc học viết cho trẻ 5 – 6 tuổi .58

2.2.5. Thực trạng về biểu hiện kỹ năng tiền học đọc học viết của trẻ 5 - 6 tuổi

tại một số trường mầm non huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương .60

Tiểu kết chương 2 .67

Chương 3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH

THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC HỌC VIẾT CHO TRẺ

MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON

HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.68

3.1. Tổ chức nghiên cứu các biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trường mầm non.68

3.1.1. Tổ chức nghiên cứu các biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học

viết cho trẻ 5 – 6 tuổi .68

3.1.2. Xác định một số biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trường mầm non.693.1.3. Một số nguyên tắc xây dựng các biện pháp hình thành kỹ năng tiềntiền học đọc học viết cho trẻ 5 – 6 tuổi tại trường mầm non .70

3.2. Đề xuất một số biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết cho trẻ 5

– 6 tuổi tại trường mẫu giáo Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.73

3.2.1. Các nhiệm vụ hình thành các kĩ năng tiền học đọc học viết cho trẻ 5 –

6 tuổi tại trường mẫu giáo Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnh BìnhDương.73

3.2.2. Đề xuất một số biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết cho

trẻ 5 – 6 tuổi tại trường mẫu giáo Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnhBình Dương.74

3.2.3. Khai thác hoạt động chung (hoạt động học tập) của trẻ mẫu giáo 5 – 6

tuổi tại trường mầm non nhằm hình thành kỹ năng tiền học đọc học

viết cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trường mẫu giáo Cây Trường. .76

3.2.4. Khai thác hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trường

mầm non như biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết cho

trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trường mẫu giáo Cây Trường. .79

3.3 Một số kế hoạch giờ học và các trò chơi trong hoạt động vui chơi hình thành

kỹ năng tiền học đọc học viết cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại trường mẫu

giáo Cây Trường. .83

3.4 Thực nghiệm một số biện pháp hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết cho

trẻ 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động tại trường mẫu giáo Cây Trường,

huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. .83

3.4.1. Mục đích thực nghiệm. .83

3.4.2. Đối tượng thực nghiệm. .83

3.4.3. Thời gian thực nghiệm.83

3.4.4. Nội dung thực nghiệm. .83

3.4.5. Tiến hành thực nghiệm. .83

3.4.6. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm.95

3.4.7. Kết quả thử nghiệm và phân tích. .96

Tiểu kết chương 3 .112

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.114

TÀI LIỆU THAM KHẢO.116

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY