Luận văn Biện pháp giáo dục tính sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại góc tạo hình

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.7

4. Nhiệm vụ nghiên cứu.7

5. Giả thuyết khoa học.8

6. Giới hạn nghiên cứu .8

7. Cách tiếp cận nghiên cứu.8

8. Phương pháp nghiên cứu .9

9. Những đóng góp mới của đề tài.10

10. Cấu trúc của luận văn .10

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH SÁNG

TẠO CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI GÓC TẠO HÌNH. 11

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .11

1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới .11

1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam .13

1.2. Cơ sở lý luận về sáng tạo.15

1.2.1. Khái niệm sáng tạo.15

1.2.2. Cơ sở thần kinh và cơ chế tâm lý của sáng tạo .17

1.2.3. Bản chất của sáng tạo.19

1.2.4. Đặc điểm của sáng tạo.22

1.2.5. Các cấp độ của sáng tạo .23

1.3. Tính sáng tạo của trẻ MG .24

1.3.1. Khái niệm .24

1.3.2. Vai trò của tính sáng tạo đối với sự phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo.25

1.3.3. Đặc điểm sáng tạo của trẻ mẫu giáo.26

1.4. Cơ sở lý luận về góc tạo hình.28

1.4.1. Khái niệm góc tạo hình .28

1.4.2. Mối quan hệ giữa góc tạo hình và tính sáng tạo của trẻ MG 5 – 6 tuổi.33

1.5. Biện pháp giáo dục tính sáng tạo của trẻ MG 5 – 6 tuổi tại góc tạo hình .363

1.5.1. Khái niệm biện pháp giáo dục tính sáng tạo của trẻ MG 5 – 6 tuổi.36

1.5.2. Vai trò của giáo viên trong quá trình tổ chức góc tạo hình nhằm giáo dục tính

sáng tạo cho trẻ MG 5 – 6 tuổi.37

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH SÁNG TẠO

CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI GÓC TẠO HÌNH Ở MỘT SỐ

TRƯỜNG MẦM NON, THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH. 40

2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng.40

2.1.1. Mục đích khảo sát thực trạng .40

2.1.2. Vài nét về mẫu nghiên cứu.40

2.1.3. Phương pháp nghiên cứu thực trạng .41

2.1.4. Thời gian khảo sát thực trạng.41

2.2. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng.41

2.2.1. Thực trạng nhận thức của BGH, GVMN về góc tạo hình trong việc giáo dục

tính sáng tạo cho trẻ MG 5 – 6 tuổi.41

2.2.3. Thực trạng những biểu hiện sáng tạo của trẻ MG 5 - 6 tuổi tại góc tạo hình.51

2.2.4. Thực trạng biện pháp giáo dục tính sáng tạo cho trẻ MG 5 – 6 tuổi tại góc tạo

hình ở một số trường MN, Tp.HCM .57

2.2.5. Những thuận lợi và khó khăn của các GVMN trong việc giáo dục tính sáng tạo

cho trẻ MG 5 – 6 tuổi tại góc tạo hình .58

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH SÁNG TẠO

CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI GÓC TẠO HÌNH . 63

3.1. Xây dựng một số biện pháp giáo dục tính sáng tạo cho trẻ MG 5 - 6 tuổi tại góc

tạo hình .63

3.1.1. Các nguyên tắc khi xây dựng một số biện pháp giáo dục tính sáng tạo cho trẻ

MG 5 – 6 tuổi tại góc tạo hình .63

3.1.2. Đề xuất một số biện pháp giáo dục tính sáng tạo cho trẻ MG 5 – 6 tuổi tại góc

tạo hình.65

3.1.3. Hướng dẫn triển khai các biện pháp.66

3.2. Tổ chức thử nghiệm các biện pháp .75

3.2.1. Mục đích thử nghiệm .75

3.2.2. Quy trình thử nghiệm .75

3.2.3. Điều kiện tiến hành TN .76

3.2.4. Cách đánh giá kết quả TN.77

3.2.5. Kết quả TN.77

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM. 97

1. Kết luận chung.97

2. Kiến nghị sư phạm.984

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY