Luận văn Bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam với việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne

MỤC LỤC  Trang Trang phụ bìa Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG UỚC BERNE. KINH NGHIỆM LẬP PHÁP VÀ BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ Ở TRUNG QUỐC KHI GIA NHẬP CÔNG ƯỚC BERNE 6 1.1. Khái quát chung về quyền tác giả 6 1.1.1. Khái niệm quyền tác giả 6 1.1.2. Đặc trưng của quyền tác giả 8 1.2. Phân biệt quyền tác giả với quyền sở hữu công nghiệp 12 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và sự ra đời của Công ước Berne 15 1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền tác giả 15 1.3.2. Sự ra đời của Công ước Berne 17 1.3.3. Nội dung cơ bản của Công ước Berne 20 1.3.3.1. Nguyên tắc đối xử bình đẳng: tác phẩm có nguồn gốc từ các nước thành viên đều được bảo hộ như nhau 20 1.3.3.2. Nguyên tắc bảo hộ đương nhiên: khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định thì quyền tác giả cũng lập tức phát sinh mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào 22 1.3.3.3. Nguyên tắc bảo hộ độc lập: việc thực thi và hưởng các quyền theo Công ước là độc lập với những quyền đang được hưởng tại nước xuất xứ tác phẩm 24 1.3.4. Đối tượng được bảo hộ 24 1.3.5. Các quyền được bảo hộ 26 1.3.6. Thời hạn bảo hộ 28 1.3.7. Những ngoại lệ của Công ước 29 1.3.8. Những điều lệ giới hạn sự bảo hộ 30 1.3.9. Thực thi Công ước và chế tài 31 1.4. Sự hình thành của hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền tác giả 32 1.5. Kinh nghiệm lập pháp và bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc khi gia nhập Công ước Berne 34 1.5.1. Khái quát chung về hệ thống pháp luật Trung Quốc trong lĩnh vực quyền tác giả 34 1.5.2. Bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc 37 1.5.2.1. Các biện pháp hành chính 41 1.5.2.2. Các biện pháp dân sự 42 1.5.2.3. Các biện pháp hình sự 42 1.5.2.4. Những biện pháp đặc biệt về hải quan và biên giới 44 1.5.3. Thực tiễn bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc khi gia nhập Công ước Berne 48 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ KHI THAM GIA CÔNG ƯỚC BERNE 51 2.1. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật 51 2.2. Chủ thể của quyền tác giả 52 2.2.1. Tác giả 52 2.2.2. Chủ sở hữu quyền tác giả 54 2.3. Nội dung quyền tác giả 56 2.3.1. Quyền nhân thân 56 2.3.1.1. Quyền đặt tên cho tác phẩm 58 2.3.1.2. Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử dụng 58 2.3.1.3. Quyền công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm của mình 59 2.3.1.4. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm 60 2.3.2. Quyền tài sản 60 2.4. Giới hạn quyền tác giả 63 2.4.1. Thời hạn bảo hộ 64 2.4.2. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao 66 2.4.3. Trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả thù lao 69 2.5. Bảo vệ quyền tác giả 70 2.5.1. Những quy định chung 70 2.5.2. Xác định hành vi xâm phạm 72 2.5.3. Xử lý vi phạm 74 2.5.3.1. Biện pháp dân sự 74 2.5.3.2. Biện pháp hành chính 76 2.5.3.3. Biện pháp hình sự 78 2.5.3.4. Các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu 78 2.6. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian 80 2.7. Bảo hộ quyền tác giả đối với một số loại hình tác phẩm văn học nghệ thuật đặc thù trước cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay 82 Chương 3: CƠ HỘI; THÁCH THỨC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ Ở VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÔNG ƯỚC BERNE 92 3.1 Thực trạng về bảo vệ quyền tác giả ở Việt Nam hiện nay 92 3.1.1. Thị trường sách 92 3.1.2. Thị trường âm nhạc 94 3.2 Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Công ước Berne 98 3.3 Những giải pháp đối với Việt Nam khi gia nhập Công ước Berne trong tiến trình hội nhập 108 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TÁC GIẢ. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG UỚC BERNE. KINH NGHIỆM LẬP PHÁP VÀ BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ Ở TRUNG QUỐC KHI GIA NHẬP CÔNG ƯỚC BERNE 6

1.1. Khái quát chung về quyền tác giả 6

1.1.1. Khái niệm quyền tác giả 6

1.1.2. Đặc trưng của quyền tác giả 8

1.2. Phân biệt quyền tác giả với quyền sở hữu công nghiệp 12

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và sự ra đời của Công ước Berne 15

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền tác giả 15

1.3.2. Sự ra đời của Công ước Berne 17

1.3.3. Nội dung cơ bản của Công ước Berne 20

1.3.3.1. Nguyên tắc đối xử bình đẳng: tác phẩm có nguồn gốc từ các nước thành viên đều được bảo hộ như nhau 20

1.3.3.2. Nguyên tắc bảo hộ đương nhiên: khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định thì quyền tác giả cũng lập tức phát sinh mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào 22

1.3.3.3. Nguyên tắc bảo hộ độc lập: việc thực thi và hưởng các quyền theo Công ước là độc lập với những quyền đang được hưởng tại nước xuất xứ tác phẩm 24

1.3.4. Đối tượng được bảo hộ 24

1.3.5. Các quyền được bảo hộ 26

1.3.6. Thời hạn bảo hộ 28

1.3.7. Những ngoại lệ của Công ước 29

1.3.8. Những điều lệ giới hạn sự bảo hộ 30

1.3.9. Thực thi Công ước và chế tài 31

1.4. Sự hình thành của hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền tác giả 32

1.5. Kinh nghiệm lập pháp và bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc khi gia nhập Công ước Berne 34

1.5.1. Khái quát chung về hệ thống pháp luật Trung Quốc trong lĩnh vực quyền tác giả 34

1.5.2. Bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc 37

1.5.2.1. Các biện pháp hành chính 41

1.5.2.2. Các biện pháp dân sự 42

1.5.2.3. Các biện pháp hình sự 42

1.5.2.4. Những biện pháp đặc biệt về hải quan và biên giới 44

1.5.3. Thực tiễn bảo vệ quyền tác giả ở Trung Quốc khi gia nhập Công ước Berne 48

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ KHI THAM GIA CÔNG ƯỚC BERNE 51

2.1. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật 51

2.2. Chủ thể của quyền tác giả 52

2.2.1. Tác giả 52

2.2.2. Chủ sở hữu quyền tác giả 54

2.3. Nội dung quyền tác giả 56

2.3.1. Quyền nhân thân 56

2.3.1.1. Quyền đặt tên cho tác phẩm 58

2.3.1.2. Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử dụng 58

2.3.1.3. Quyền công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm của mình 59

2.3.1.4. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm 60

2.3.2. Quyền tài sản 60

2.4. Giới hạn quyền tác giả 63

2.4.1. Thời hạn bảo hộ 64

2.4.2. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao 66

2.4.3. Trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép nhưng phải trả thù lao 69

2.5. Bảo vệ quyền tác giả 70

2.5.1. Những quy định chung 70

2.5.2. Xác định hành vi xâm phạm 72

2.5.3. Xử lý vi phạm 74

2.5.3.1. Biện pháp dân sự 74

2.5.3.2. Biện pháp hành chính 76

2.5.3.3. Biện pháp hình sự 78

2.5.3.4. Các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu 78

2.6. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian 80

2.7. Bảo hộ quyền tác giả đối với một số loại hình tác phẩm văn học nghệ thuật đặc thù trước cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay 82

Chương 3: CƠ HỘI; THÁCH THỨC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ Ở VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÔNG ƯỚC BERNE 92

3.1 Thực trạng về bảo vệ quyền tác giả ở Việt Nam hiện nay 92

3.1.1. Thị trường sách 92

3.1.2. Thị trường âm nhạc 94

3.2 Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Công ước Berne 98

3.3 Những giải pháp đối với Việt Nam khi gia nhập Công ước Berne trong tiến trình hội nhập 108

KẾT LUẬN 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY