Luận văn Báo chí Hà nội về vấn đề bất cập trong xây dựng nông thôn mới ở thủ đô hiện nay

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.8

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. .11

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. .12

5. Cơ sở lý luâṇ và Phương pháp nghiên cứu. .12

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.13

7. Kết cấu của luận văn.14

ƣơng 1 CHỦ TRƢƠNG VỀ XÂY DỰNG NTM CỦA ĐẢNG, THÀNH ỦY HÀ NỘI VÀ

VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY.15

1.1. Khái quát nội dung về xây dựng nông thôn mới.15

1.1.1. Khái niệm nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới .15

1.1.2.Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước .16

1.2. Chính sách của nhà nƣớc về xây dựng NTM trong giai đoạn 2010-2020.17

1.2.1. Đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho vùng nông thôn.17

1.2.2. Chính sách dồn điền đổi thửa, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa

quy mô lớn.

1.2.3. Chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống cho

người dân.

1.3.Vai trò của báo chí tuyên truyền về xây dựng NTM

1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo

chí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY