Luận văn Báo cáo tài chính hợp nhất: lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT------------------------------------------------------------------- 11.1 Tổng quan báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------- 11.1.1 Khái niệm------------------------------------------------------------------------------- 11.1.2 Bản chất--------------------------------------------------------------------------------- 11.1.3 Mục đích báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------ 11.1.4 Nội dung báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------ 21.1.4.1 Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất---------------------------------------------- 21.1.4.2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan ----------------------------------------- 21.1.5 Trách nhiệm lập báo cáo tai chính hợp nhất---------------------------------------- 31.2 Các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------- 41.2.1 Mô hình công ty mẹ - công ty con --------------------------------------------------- 41.2.1.1 Khái niệm----------------------------------------------------------------------------- 41.2.1.2 Xác định quyền kiểm soát và lợi ích của công ty mẹ đối với công ty con -- 61.2.1.2.1 Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ với công ty con ----------------- 61.2.1.2.2Xác định phần lợi ích của công ty mẹ với công ty con----------------------- 81.2.2Các vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh ----------------------------------------- 81.2.2.1Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 81.2.2.2 Các hình thức hợp nhất kinh doanh ----------------------------------------------- 91.2.2.3Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh -------------------------------------- 91.2.3Đầu tư vào công ty liên kết ---------------------------------------------------------- 151.2.3.1Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 151.2.3.2Các phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết ----------------- 151.2.4 Những khoản góp vốn liên doanh -------------------------------------------------- 161.2.4.1Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 161.2.4.2Phương pháp kế toán --------------------------------------------------------------- 16CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ---------------------------------------------------------------------------------- 192.1 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất --------------------------- 192.2Trình tự và phương pháp hợp nhất---------------------------------------------------- 422.2.1 Các bước cơ bản khi áp dụng phương pháp hợp nhất---------------------------- 422.2.1.1 Bước 1: Hợp cộng các chỉ tiêu ---------------------------------------------------- 422.2.1.2 Bước 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư-------------------------- 422.2.1.3 Bước 3: Phẩn bổ lợi thế thương mại --------------------------------------------- 452.2.1.4 Bước 4: Tách lợi ích của cổ đông thiểu số ------------------------------------- 462.2.1.5 Bước 5: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ---------------------------------- 492.2.1.5.1 Loại trừ ảnh hưởngcủa giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn -------- 492.2.1.5.2 Loại trừ ảnh hưởng của các giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ--- 542.2.1.5.3Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn------------------------------------------------------ 622.2.1.5.4 Loại trừ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua ----------------------- 662.2.1.5.5 Các khoản vay trong nội bộ----------------------------------------------------- 672.2.1.5.6 Các khoản phải thu, phải trả nội bộ-------------------------------------------- 692.2.1.6 Bước 6: Lập bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất ----------------------------------------------------------------------------- 702.2.1.7 Bước 7: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ------------------------------------ 702.2.2Các bút toán hợp nhất ---------------------------------------------------------------- 70CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ------------------------------------------------------------------------ 743.1 Nhận xét ---------------------------------------------------------------------------------- 743.1.1 Thành tựu ------------------------------------------------------------------------------ 743.1.2Hạn chế--------------------------------------------------------------------------------- 763.2 Các giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------- 773.2.1Quan điểm hoàn thiện ---------------------------------------------------------------- 773.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện---------------------------------------------------------------- 783.2.3Phương hướng hoàn thiện------------------------------------------------------------ 793.2.4 Các giải pháp hoàn thiện ------------------------------------------------------------- 793.2.4.1 Các giảipháp ngắn hạn ------------------------------------------------------------ 803.2.4.2Các giải pháp dài hạn -------------------------------------------------------------- 81PHẦN KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOPHẦN PHỤ LỤC

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VỀ BÁO CÁO

TÀI CHÍNH HỢP NHẤT------------------------------------------------------------------- 1

1.1 Tổng quan báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------- 1

1.1.1 Khái niệm------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1.2 Bản chất--------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1.3 Mục đích báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------ 1

1.1.4 Nội dung báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------ 2

1.1.4.1 Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất---------------------------------------------- 2

1.1.4.2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan ----------------------------------------- 2

1.1.5 Trách nhiệm lập báo cáo tai chính hợp nhất---------------------------------------- 3

1.2 Các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------- 4

1.2.1 Mô hình công ty mẹ - công ty con --------------------------------------------------- 4

1.2.1.1 Khái niệm----------------------------------------------------------------------------- 4

1.2.1.2 Xác định quyền kiểm soát và lợi ích của công ty mẹ đối với công ty con -- 6

1.2.1.2.1 Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ với công ty con ----------------- 6

1.2.1.2.2Xác định phần lợi ích của công ty mẹ với công ty con----------------------- 8

1.2.2Các vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh ----------------------------------------- 8

1.2.2.1Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 8

1.2.2.2 Các hình thức hợp nhất kinh doanh ----------------------------------------------- 9

1.2.2.3Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh -------------------------------------- 9

1.2.3Đầu tư vào công ty liên kết ---------------------------------------------------------- 15

1.2.3.1Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 15

1.2.3.2Các phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết ----------------- 15

1.2.4 Những khoản góp vốn liên doanh -------------------------------------------------- 16

1.2.4.1Khái niệm ---------------------------------------------------------------------------- 16

1.2.4.2Phương pháp kế toán --------------------------------------------------------------- 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT ---------------------------------------------------------------------------------- 19

2.1 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất --------------------------- 19

2.2Trình tự và phương pháp hợp nhất---------------------------------------------------- 42

2.2.1 Các bước cơ bản khi áp dụng phương pháp hợp nhất---------------------------- 42

2.2.1.1 Bước 1: Hợp cộng các chỉ tiêu ---------------------------------------------------- 42

2.2.1.2 Bước 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư-------------------------- 42

2.2.1.3 Bước 3: Phẩn bổ lợi thế thương mại --------------------------------------------- 45

2.2.1.4 Bước 4: Tách lợi ích của cổ đông thiểu số ------------------------------------- 46

2.2.1.5 Bước 5: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ---------------------------------- 49

2.2.1.5.1 Loại trừ ảnh hưởngcủa giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn -------- 49

2.2.1.5.2 Loại trừ ảnh hưởng của các giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ--- 54

2.2.1.5.3Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành

tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn------------------------------------------------------ 62

2.2.1.5.4 Loại trừ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua ----------------------- 66

2.2.1.5.5 Các khoản vay trong nội bộ----------------------------------------------------- 67

2.2.1.5.6 Các khoản phải thu, phải trả nội bộ-------------------------------------------- 69

2.2.1.6 Bước 6: Lập bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các

chỉ tiêu hợp nhất ----------------------------------------------------------------------------- 70

2.2.1.7 Bước 7: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ

tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ------------------------------------ 70

2.2.2Các bút toán hợp nhất ---------------------------------------------------------------- 70

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI

CHÍNH HỢP NHẤT ------------------------------------------------------------------------ 74

3.1 Nhận xét ---------------------------------------------------------------------------------- 74

3.1.1 Thành tựu ------------------------------------------------------------------------------ 74

3.1.2Hạn chế--------------------------------------------------------------------------------- 76

3.2 Các giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------- 77

3.2.1Quan điểm hoàn thiện ---------------------------------------------------------------- 77

3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện---------------------------------------------------------------- 78

3.2.3Phương hướng hoàn thiện------------------------------------------------------------ 79

3.2.4 Các giải pháp hoàn thiện ------------------------------------------------------------- 79

3.2.4.1 Các giảipháp ngắn hạn ------------------------------------------------------------ 80

3.2.4.2Các giải pháp dài hạn -------------------------------------------------------------- 81

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY