Luận văn Bán linh kiện điện tử nhập khẩu tại công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẬP KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LINH KIỆN ĐIỂN TỬ 3I.Bán hàng và vai trò của bán hàng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 31.Khái niệm bán hàng 32.Vai trò của bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 4II.Nội dung bán hàng ở các doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 51.Nghiên cứu thị trường, xác định mặt hàng kinh doanh và đối tượng khách hàng 62.Xây dựng các kênh bán hàng và hình thức bán hàng 93. Hình thức và phương thức bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 104. Giao dịch và ký kết hợp đồng 114.1. Kế hoạch bán hàng 114.2. Đàm phán và ký kết hợp đồng 124.3. Thực hiện hợp đồng 135. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và xúc tiến bán hàng 145.1. Các hoạt động dịch vụ bán hàng 145.2. Hoạt động xúc tiến bán hàng 156. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng, thu thập thông tin phản hồi của doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 16III. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hàng của doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 171.Môi trường kinh tế 172.Môi trường chính trị, luật pháp. 183.Môi trường công nghệ 204. Môi trường cạnh tranh 20CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 22NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MẶT TRỜI VIỆT 22I. Khái quát về Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt trời Việt 221.Quá trình phát triển 222.Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty 232.1.Chức năng. 232.2.Nhiệm vụ 232.3.Các lĩnh vực hoạt độnh kinh doanh của công ty 242.3.1. Hoạt động kinh doanh Dự án 242.3.2. Hoạt động phân phối 242.3.3. Hoạt động kinh doanh bán lẻ 253.Bộ máy quản lý tổ chức kinh doanh 264. Những nhân tố tác động đến hoạt động bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 294.1.Khả năng về tài chính của công ty 294.2. Nguồn nhân lực của công ty 324.3. Thị trường tiêu thụ các mặt hàng linh kiện thiết bị máy tính và điện tử của Công ty TNHH Mặt Trời Việt 334.4.Mặt hàng kinh doanh 344.5. Đối tượng khách hàng 354.6. Đối thủ cạnh tranh 374.7. Nguồn cung ứng hàng hoá của công ty 385. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 385.1. Doanh thu 405.2. Chi phí và lợi nhuận 415.3. Nộp ngân sách 425.4. Thu nhập 42II.Thực trạng bán linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 421. Kết quả hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 421.1. Kết quả hoạt động nhập khẩu qua các năm. 421.2.Thị trường nhập khẩu 441.3.Phương thức nhập khẩu, thanh toán 452. Kết quả bán linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 452.1. Kết quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu 452.2. Kết quả bán hàng nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng 472.3. Hệ thống kênh phân phối và hình thức bán hàng 492.4. Kết quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu theo đối tượng khách hàng và thị trường tiêu thụ 513.Hiệu quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 553.1 Chỉ tiêu mức doanh lợi theo doanh thu bán hàng: 55III.Một số đánh giá về bán linh kiện điện tử nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 561.Điểm mạnh. 572.Điểm yếu 58CHƯƠNG III.GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH BÁN LINH KỆIN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 60MẶT TRỜI VIỆT 60I.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt trong những năm tới. 60II.Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 611.Chủ động tích cực tham gia Thương mại điện tử 622.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 643.Đẩy mạnh quảng cáo và xúc tiến bán hàng 664.Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và linh hoạt trong chính sách giá cả 685.Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên 696. Củng cố và phát triển mạng bán hàng, hình thức bán hàng 707.Phát triển các hoạt động dịch vụ 71KẾT LUẬN 72TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẬP KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LINH KIỆN ĐIỂN TỬ 3

I.Bán hàng và vai trò của bán hàng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 3

1.Khái niệm bán hàng 3

2.Vai trò của bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 4

II.Nội dung bán hàng ở các doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử 5

1.Nghiên cứu thị trường, xác định mặt hàng kinh doanh và đối tượng khách hàng 6

2.Xây dựng các kênh bán hàng và hình thức bán hàng 9

3. Hình thức và phương thức bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 10

4. Giao dịch và ký kết hợp đồng 11

4.1. Kế hoạch bán hàng 11

4.2. Đàm phán và ký kết hợp đồng 12

4.3. Thực hiện hợp đồng 13

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và xúc tiến bán hàng 14

5.1. Các hoạt động dịch vụ bán hàng 14

5.2. Hoạt động xúc tiến bán hàng 15

6. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng, thu thập thông tin phản hồi của doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 16

III. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hàng của doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử nhập khẩu 17

1.Môi trường kinh tế 17

2.Môi trường chính trị, luật pháp. 18

3.Môi trường công nghệ 20

4. Môi trường cạnh tranh 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 22

NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MẶT TRỜI VIỆT 22

I. Khái quát về Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt trời Việt 22

1.Quá trình phát triển 22

2.Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty 23

2.1.Chức năng. 23

2.2.Nhiệm vụ 23

2.3.Các lĩnh vực hoạt độnh kinh doanh của công ty 24

2.3.1. Hoạt động kinh doanh Dự án 24

2.3.2. Hoạt động phân phối 24

2.3.3. Hoạt động kinh doanh bán lẻ 25

3.Bộ máy quản lý tổ chức kinh doanh 26

4. Những nhân tố tác động đến hoạt động bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 29

4.1.Khả năng về tài chính của công ty 29

4.2. Nguồn nhân lực của công ty 32

4.3. Thị trường tiêu thụ các mặt hàng linh kiện thiết bị máy tính và điện tử của Công ty TNHH Mặt Trời Việt 33

4.4.Mặt hàng kinh doanh 34

4.5. Đối tượng khách hàng 35

4.6. Đối thủ cạnh tranh 37

4.7. Nguồn cung ứng hàng hoá của công ty 38

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 38

5.1. Doanh thu 40

5.2. Chi phí và lợi nhuận 41

5.3. Nộp ngân sách 42

5.4. Thu nhập 42

II.Thực trạng bán linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 42

1. Kết quả hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 42

1.1. Kết quả hoạt động nhập khẩu qua các năm. 42

1.2.Thị trường nhập khẩu 44

1.3.Phương thức nhập khẩu, thanh toán 45

2. Kết quả bán linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 45

2.1. Kết quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu 45

2.2. Kết quả bán hàng nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng 47

2.3. Hệ thống kênh phân phối và hình thức bán hàng 49

2.4. Kết quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu theo đối tượng khách hàng và thị trường tiêu thụ 51

3.Hiệu quả bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 55

3.1 Chỉ tiêu mức doanh lợi theo doanh thu bán hàng: 55

III.Một số đánh giá về bán linh kiện điện tử nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt 56

1.Điểm mạnh. 57

2.Điểm yếu 58

CHƯƠNG III.GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH BÁN LINH KỆIN ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 60

MẶT TRỜI VIỆT 60

I.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty TNHH Công nghệ cao Mặt Trời Việt trong những năm tới. 60

II.Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty TNHH Mặt Trời Việt 61

1.Chủ động tích cực tham gia Thương mại điện tử 62

2.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 64

3.Đẩy mạnh quảng cáo và xúc tiến bán hàng 66

4.Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và linh hoạt trong chính sách giá cả 68

5.Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên 69

6. Củng cố và phát triển mạng bán hàng, hình thức bán hàng 70

7.Phát triển các hoạt động dịch vụ 71

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY