Luận văn Áp dụng và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas kết hợp hồ sinh học

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

- Mục tiêu nghiên cứu. 2

- Phạm vi nghiên cứu . 2

- Nội dung nghiên cứu.2

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về chất thải chăn nuôi – nguồn gốc, thành phần, tính chất

1.1.1. Chất thải rắn và lỏng. 4

1.1.2. Khí thải. 7

1.2. Ảnh hưởng chất thải chăn nuôi lợn đến môi trường.9

1.2.1. Ô nhiễm môi trường nước. 9

1.2.2. Ô nhiễm môi trường không khí. 10

1.2.3. Ô nhiễm môi trường đất . 15

1.3. Công nghệ sinh học kị khí xử lý nước thải chăn nuôi . 15

1.3.1. Cơ chế của quá trình lên men kị khí . 15

1.3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh khí mêtan .20

1.4. Tổng quan về hồ sinh học trong xử lý nước thải . 25

1.4.1. Khái quát chung về hồ sinh học .25

1.4.2. Quan hệ giữa giới thủy sinh trong hệ thống hồ sinh học và vai trò của

chúng trong làm sạch nước thải . 25

1.4.3. Phân loại hồ sinh học.27

1.4.3.1. Hồ hiếu khí. 27

1.4.3.2. Hồ kị khí . 28

1.4.3.3. Hồ tùy nghi . 28

1.5. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan. 29

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 32

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 32- 6 -

- Phương pháp thừa kế . 32

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa.33

- Phương pháp thống kê.33

- Phương pháp điều tra xã hội . 33

- Phương pháp so sánh . 33

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích và đánh giá. 33

- Phương pháp thực nghiệm .34

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng chăn nuôi và phát sinh chất thải quy mô hộ gia đình tại xã

Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An. 36

3.1.1. Thực trạng chăn nuôi lợn . 36

3.1.1.1. Một số đặc trưng trong quy trình chăn nuôi lợn hộ gia đình.36

3.1.1.2. Quy mô chăn nuôi lợn . 37

3.1.1.3. Hiện trạng an toàn vệ sinh chăn nuôi lợn tại các hộ gia đình.38

3.1.2. Thực trạng phát sinh chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ. 40

3.1.2.1. Lượng phân. 40

3.1.2.2. Nước thải .40

3.2. Phân tích và đánh giá hoạt động của hầm biogas composite, hồ sinh học 41

3.2.1. Hiện trạng hầm biogas composite tại các hộ gia đình.41

3.2.2. Hiện trạng hồ sinh học tại các hộ gia đình .44

3.3. Đánh giá hiệu quả xử lý của hầm biogas và hầm biogas kết hợp hồ sinh học . 46

3.3.1. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn của một số hầm

biogas nghiên cứu.46

3.3.1.1. Tính chất nước thải đầu vào hầm biogas. 46

3.3.1.2. Tính chất nước thải đầu ra hầm biogas . 47

3.3.1.3. Đánh giá hiệu quả xử lý của các hầm biogas nghiên cứu . 49

3.3.2. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải hầm Biogas kết hợp hồ sinh học . 53

3.3.2.1. Tính chất nước thải tại hồ sinh học .53- 7 -

3.3.2.2. Đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống hầm biogas kết hợp hồ sinh học. 54

3.4. Xây dựng mô hình thực nghiệm sử dụng chất thải sau hầm biogas và nước

tại hồ sinh học. 59

3.4.1. Mô hình thực nghiệm sử dụng nước xả sau hầm biogas. 59

3.4.1.1. Mô hình thực nghiệm sử dụng nước xả sau hầm biogas tưới cây. 59

3.4.1.2. Năng suất cây ớt trên các bình nghiên cứu. 61

3.4.2. Mô hình thực nghiệm sử dụng nước hồ sinh học tưới cây . 62

3.4.2.1. Quá trình sinh trưởng, phát triển cây ớt.62

3.4.2.2. Năng suất cây ớt . 63

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận .65

Kiến nghị . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY