Luận văn Ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

MỤC LỤC Nội dung Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . ii DANH MỤC CÁC BẢNG . ii DANH MỤC CÁC đỒ THỊ . ii PHẦN MỞ đẦU . 1 Chương 1: Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT. 4 1.1. đặc điểm ngành CNTT. 41.2. đặc điểm nguồn nhân lực CNTT . 6 1.3. Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT. 9 1.4. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực CNTT củamột số nước .10 Kết luận .16 Chương 2: Thực trạng đào tạo và phát triển nhân lựcCNTT tại thành phố HCM .172.1. Vị trí của ngành CNTT đối với kinh tế xã hội thành phố .17 2.2. Tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcCNTT thành phố.23 Kết luận .43 Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố HCM đến năm 2020 .44 3.1. Quan điểm .44 3.2. Mục tiêu .45 3.3. Nhu cầu nhân lực CNTT đến năm 2010 và định hướng phát triển nhân lực CNTT đến năm 2020 .46 3.4. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT .48 3.5. Các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT .54 3.6. Nguồn vốn phục vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT.58 3.7. Kiến nghị.62 Kết luận .64 PHẦN KẾT LUẬN.65 Phụ lục 1: Hệ thống chuyên ngành đào tạo CNTT tại Mỹ và Việt Nam. iii Phụ lục 2: Nhu cầu lao động CNTT thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 . iv Phụ lục 3: Chương trình đào tạo CNTT của Việt Nam và Úc . v TÀI LIỆU THAM KHẢO. x

MỤC LỤC

Nội dung Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . ii

DANH MỤC CÁC BẢNG . ii

DANH MỤC CÁC đỒ THỊ . ii

PHẦN MỞ đẦU . 1

Chương 1: Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT. 4

1.1. đặc điểm ngành CNTT. 4

1.2. đặc điểm nguồn nhân lực CNTT . 6

1.3. Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT. 9

1.4. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực CNTT củamột số nước .10

Kết luận .16

Chương 2: Thực trạng đào tạo và phát triển nhân lựcCNTT tại thành phố HCM .17

2.1. Vị trí của ngành CNTT đối với kinh tế xã hội thành phố .17

2.2. Tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcCNTT thành phố.23

Kết luận .43

Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực CNTT thành phố HCM đến năm 2020 .44

3.1. Quan điểm .44

3.2. Mục tiêu .45

3.3. Nhu cầu nhân lực CNTT đến năm 2010 và định hướng phát triển nhân lực

CNTT đến năm 2020 .46

3.4. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT .48

3.5. Các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT .54

3.6. Nguồn vốn phục vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT.58

3.7. Kiến nghị.62

Kết luận .64

PHẦN KẾT LUẬN.65

Phụ lục 1: Hệ thống chuyên ngành đào tạo CNTT tại Mỹ và Việt Nam. iii

Phụ lục 2: Nhu cầu lao động CNTT thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 . iv

Phụ lục 3: Chương trình đào tạo CNTT của Việt Nam và Úc . v

TÀI LIỆU THAM KHẢO. x

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY