Luận văn Ánh xạ không giãn, compact yếu trong không gian lồi đều

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu và viết tắt

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.4

1.1. Không gian Banach.4

1.2. Không gian Hilbert.5

1.3. Tôpô yếu – Tính phản xạ. .9

1.4. Tính khả vi Gateaux và khả vi Frechet. .14

1.5. Tập định hướng và lưới.18

1.6. Tập có thứ tự và bổ đề Zorn.19

Chương 2. TÍNH KHẢ VI GATEAUX CỦA CHUẨN VÀ TÍNH LỒI

CHẶT CỦA KHÔNG GIAN.21

2.1. Tính khả vi Gateaux của chuẩn, không gian trơn. .21

2.2. Không gian lồi chặt. .29

Chương 3. TÍNH KHẢ VI FRECHET CỦA CHUẨN VÀ TÍNH LỒI

ĐỀU CỦA KHÔNG GIAN .33

3.1. Tính khả vi Frechet của chuẩn. .33

3.2. Tính khả vi Frechet đều của chuẩn, không gian trơn đều, không gian lồi đều. .42

Chương 4. CẤU TRÚC CHUẨN TẮC VÀ CÁC ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT

ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN.65

4.1. Cấu trúc chuẩn tắc.65

4.2. Ánh xạ không giãn và các định lý điểm bất động.67

KẾT LUẬN .76

TÀI LIỆU THAM KHẢO .77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY