Luận văn Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Lời cảm ơn Tóm tắt đề tài Mục lục Danh sách các bảng biểu và hình vẽCHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4 1.5 Cấu trúc của luận văn 5 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu 6 2.2 Các quan niệm về văn hóa công ty 6 2.3 Các quan niệm về cam kết gắn bó với tổ chức 8 2.4 Mối liên hệ giữa văn hóa công ty và cam kết gắn bó với tổ chức 9 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thiết kế nghiên cứu 12 3.2 Các nguồn thông tin 12 3.2.1 Thông tin sơ cấp 123.2.2 Thông tin thứ cấp 123.3 Thiết kế mẫu – Chọn mẫu 12 3.4 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin 13 3.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 13 3.4.2 Công cụ thu thập thông tin 13 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 15 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Giới thiệu 17 4.2 Mô tả mẫu 17 4.3 Phân tích và đánh giá công cụ đo lường 19 4.3.1 Hệ số tin cậy Cronbach alpha 20 4.3.1.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 20 4.3.1.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 23 4.3.2 Phân tích nhân tố 24 4.3.2.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 24 4.3.2.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 26 4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 27 4.4.1 Phân tích tương quan: Mối quan hệ giữa các biến 27 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 29 4.5 Thảo luận 32 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 Giới thiệu 34 5.2 Kết quả chính 34 5.3 Các đóng góp và kiến nghị 35 5.4 Hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC THAM KHẢO

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Tóm tắt đề tài

Mục lục

Danh sách các bảng biểu và hình vẽ

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4

1.5 Cấu trúc của luận văn 5

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu 6

2.2 Các quan niệm về văn hóa công ty 6

2.3 Các quan niệm về cam kết gắn bó với tổ chức 8

2.4 Mối liên hệ giữa văn hóa công ty và cam kết gắn bó với tổ chức 9

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thiết kế nghiên cứu 12

3.2 Các nguồn thông tin 12

3.2.1 Thông tin sơ cấp 12

3.2.2 Thông tin thứ cấp 12

3.3 Thiết kế mẫu – Chọn mẫu 12

3.4 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin 13

3.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 13

3.4.2 Công cụ thu thập thông tin 13

3.5 Phương pháp xử lý số liệu 15

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1 Giới thiệu 17

4.2 Mô tả mẫu 17

4.3 Phân tích và đánh giá công cụ đo lường 19

4.3.1 Hệ số tin cậy Cronbach alpha 20

4.3.1.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 20

4.3.1.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 23

4.3.2 Phân tích nhân tố 24

4.3.2.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty 24

4.3.2.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức 26

4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 27

4.4.1 Phân tích tương quan: Mối quan hệ giữa các biến 27

4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 29

4.5 Thảo luận 32

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1 Giới thiệu 34

5.2 Kết quả chính 34

5.3 Các đóng góp và kiến nghị 35

5.4 Hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC PHỤ LỤC THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY