Luận văn Ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH GIÁO DỤC CỦA CHA MẸ VÀ

NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC.5

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .5

1.1.1. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài về ảnh hưởng của phong

cách giáo dục của cha mẹ đến sự phát triển của trẻ em .5

1.1.2. Những công trình nghiên cứu ở trong nước về ảnh hưởng của phong cách

giáo dục của cha mẹ đến sự phát triển của trẻ em.7

1.2. Lý luận về phong cách giáo dục của cha mẹ và nhận thức giá trị đạo đức của

học sinh THCS.9

1.2.1. Phong cách giáo dục của cha mẹ .9

1.2.2. Lý luận nhận thức về giá trị đạo đức.19

1.2.3. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS .32

1.2.4. Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức

của học sinh THCS .39

Tiểu kết chương 1 .44

Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.45

2.1. Tổ chức nghiên cứu.45

2.1.1. Khách thể nghiên cứu .45

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu .46

2.1.3. Tiến trình nghiên cứu.50

2.2. Kết quả nghiên cứu .512.2.1. Thực trạng phong cách giáo dục của cha.51

2.2.2. Thực trạng phong cách giáo dục của mẹ .52

2.2.3. Phong cách giáo dục của cha mẹ trong một số nội dung giáo dục gia đình.53

2.3. Nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS tại huyện

Vĩnh Linh- Quảng Trị.62

2.3.1. Nhận thức chung ở 3 mức biết, hiểu và vận dụng .62

2.3.2. Kết quả nhận thức của học sinh về các giá trị đạo đức ở từng mức độ .63

2.3.3. So sánh mức độ nhận thức của học sinh ở một số tiêu chí .67

2.4. Mức độ ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về

giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS tại huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị .69

2.4.1. Ảnh hưởng phong cách giáo dục của cha đến nhận thức về giá trị đạo

đức của học sinh THCS.69

2.4.2. Ảnh hưởng phong cách giáo dục của mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức

của học sinh THCS .73

2.4.3. Các biện pháp giáo dục nhận thức giá trị đạo đức cho học sinh THCS .77

Tiểu kết chương 2 .84

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.85

TÀI LIỆU THAM KHẢO.88

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY