Luận văn Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế - Xã hội đến chất lượng nước sông Phan, tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC HÌNH vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục tiêu, ý nghĩa của luận văn. 3

2.1. Mục tiêu 3

2.2. Ý nghĩa 3

3. Nội dung nghiên cứu 3

4. Cấu trúc của luận văn. 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 5

1.1 Tổng quan về Vĩnh Phúc 5

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 5

1.1.1.1. Vị trí địa lý và phạm vi ranh giới tỉnh 5

1.1.1.2. Các yếu tố khí hậu, địa hình, thủy văn 6

1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 11

1.1.2.1. Kinh tế 11

1.1.2.2. Văn hóa - xã hội 13

1.1.2.3. Giáo dục – y tế 14

1.1.2.4. Văn hóa – thông tin – thể thao – phát thanh truyền hình 15

1.1.2.5. An ninh - quốc phòng 15

1.2. Điều kiện tự nhiên, , KT - XH lưu vực sông Phan 16

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 16

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 18

1.2.2.1. Đặc điểm dân cư, nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội 18

1.2.2.2. Tình hình kinh tế 22

1.3. Một số vấn đề về môi trường lưu vực sông Phan 27

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

2.1. Phương pháp luận và đối tượng nghiên cứu 29

2.2. Phương pháp thu thập tư liệu và phân tích xử lý tư liệu. 30

2.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn thực địa; 31

2.4. Phương pháp khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu. 31

2.5. Phương pháp xử lý số liệu. 32

2.6. Phương pháp dự báo ảnh hưởng môi trường 33

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34

3.1. Hiện trạng các nguồn thải vào sông. 34

3.1.1. Nguồn thải rắn 34

3.1.2. Nguồn thải lỏng 36

3.2. Hiện trạng chất lượng nước sông Phan 38

3.2.1. Nhóm chỉ tiêu lý – hóa 40

3.2.2. Nhóm chỉ tiêu hóa học 43

3.2.3. Nhóm chỉ tiêu sinh học 50

3.3. Ảnh hưởng môi trường của hoạt động KT – XH tới chất lượng nước sông Phan 54

3.3.1. Tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản 54

3.3.2. Tác động của hoạt động nông lâm nghiệp 56

3.3.3. Tác động của các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất 59

3.3.4. Tác động của các khu dân cư trong lưu vực sông Phan 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY