Luận văn Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tổng quan về hóa chất bảo vệ thực vật 3

1.1.1. Khái niệm và phân loại hóa chất BVTV 3

1.1.2. Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật 5

1.1.3. Tồn lưu và chuyển hóa của hóa chất BVTV trong môi trường 8

1.2. Vi sinh vật trong đất 13

1.2.1. Thành phần và sự đa dạng của các VSV đất 13

1.2.2. Vai trò của vi sinh vật đất 17

1.2.3. Sự phân bố của sinh vật trong đất 18

1.2.4. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới phân bố vi sinh vật đất 22

1.3. Tác động của hóa chất BVTV tới VSV đất 24

1.4. Một số tính chất cơ bản của HCBVTV sử dụng trong thí nghiệm 30

1.4.1. Tính chất cơ bản của Actardor 100 WP 30

1.4.2. Tính chất cơ bản của Reasegant 3.6 EC 31

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34

2.1. Đối tượng nghiên cứu 34

2.2. Phương pháp nghiên cứu 34

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu 34

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 34

2.2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm trong nhà lưới 34

2.2.4. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 36

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 37

CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38

3.1. Tình hình sử dụng đất và sản xuất chè tại vùng nghiên cứu 38

3.1.1. Tình hình sử dụng đất tại Tân Cương 38

3.1.2. Tình hình sản xuất chè ở Tân Cương 38

3.1.3. Tình hình sử dụng thuốc BVTV tại Tân Cương 39

3.2. Một số tính chất cơ bản trong đất nghiên cứu 41

3.3. Ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV hóa học Actardor 100 WP tới khu hệ vi sinh vật đất 42

3.3.1. Ảnh hưởng của việc sử dụng Actardor 100WP tới thành phần vi sinh vật tổng số 43

3.3.2. Ảnh hưởng của việc sử dụng Actardor 100 WP tới sinh khối vi sinh vật 49

3.4. Ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV sinh học Reasegant 3.6EC tới VSV trong đất 54

3.4.1. Ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất Reasegant 3.6 EC tới thành phần vi sinh vật tổng số 54

3.4.2. Ảnh hưởng của việc sử dụng Reasegant 3.6 EC tới sinh khối vi sinh vật 60

3.5. Đề xuất sau nghiên cứu 64

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

PHỤ LỤC 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY