Luận văn Algorit và tham số trong dạy - Học chủ đề phương trình ở trường THPT: Trường hợp hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

MỤC LỤC Trang Trang phụbìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục các từviết tắt MỞ ĐẦU.1 1. Lý do chọn đềtài .1 2. Câu hỏi xuất phát .2 3. Khung lý thuyết tham chiếu.3 4. Mục đích nghiên cứu .5 5. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn.5 Chương 1. NGHIÊN CỨU VỀ KHÁI NIỆM ALGORIT, THAM SỐVÀ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ.8 1.1. Khái niệm algorit .8 1.1.1. Một sốmô tảvềalgorit .8 1.1.2. Các đặc trưng của khái niệm algorit .9 1.2. Khái niệm tham sốvà phương trình chứa tham số.10 1.2.1. Một sốmô tảvềtham số.10 1.2.2. Một sốmô tảvềphương trình chứa tham số.11 1.3. Mối quan hệgiữa algorit và phương trình chứa tham số.13 1.4. Kết luận chương 1.14 Chương 2. TỔCHỨC TOÁN HỌC GẮN LIỀN VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆPHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH.15 2.1. Vài nét vềsựtiến triển của các phương pháp giải hệphương trình tuyến tính .15 2.2. Các tổchức toán học.18 2.2.1. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải hệphương trình không chứa tham số” .18 2.2.1.1. TCTH gắn liền với kỹthuật giải hệCramer và kỹthuật đưa vềhệCramer .19 2.2.1.2. TCTH gắn với kỹthuật Gauss và kỹthuật Gauss - Jordan.21 2.2.1.3. Một sốnhận xét khác vềbốn kỹthuật giải trực tiếp .24 2.2.2. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải hệphương trình có chứa tham số” .25 2.2.2.1. Trường hợp hệcó sốphương trình và số ẩn bất kì .26 2.2.2.2. Trường hợp hệcó sốphương trình bằng số ẩn .26 2.2.2.3. Nhận xét vềkỹthuật Gauss và kỹthuật Cramer .28 2.3. Kết luận chương 2.29 Chương 3.NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆTHỂCHẾVỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ALGORIT VÀ THAM SỐ.31 3.1. Algorit và tham sốtrong các chương trình .31 3.1.1.Chương trình CCGD 1990.32 3.1.1.1. Vềalgorit .32 3.1.1.2. Vềtham số.34 3.1.2. Chương trình CLHN 2000 .36 3.1.2.1. Vềalgorit .36 3.1.2.2. Vềtham số.37 3.1.3. Chương trình thí điểm 2003.37 3.1.3.1. Vềalgorit .37 3.1.3.2. Vềtham số.39 3.1.4. Kết luận.40 3.2. Quan hệthểchếvới các đối tượng algorit và tham số. Trường hợp “Hệphương trình bậc nhất nhiều ẩn” .43 3.2.1. Hệ(2, 2) trong sách giáo khoa toán 9 hiện hành .44 3.2.1.1. Các TCTH liên quan đến hệ(2, 2) không chứa tham số.44 3.2.1.2. Tham sốtrong hệphương trình (2, 2) .55 3.2.1.3. Kết luận.57 3.2.2. Hệphương trình bậc nhất nhiều ẩn trong các SGK toán 10 thí điểm 2003 .59 3.2.2.1. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải hệphương trình không chứa tham số” 60 3.2.2.2. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải và biện luận hệ(2, 2) có chứa tham số”70 3.2.2.3. Nội dung “Ý nghĩa hình học của tập nghiệm”.80 3.2.2.4. Kết luận (sau khi phân tích M1và M2) .83 3.2.3. Kết luận (sau khi phân tích M0, M1và M2) .85 3.3. Kết luận chương 3.85 Chương 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM.87 4.1. Giảthuyết và mục đích nghiên cứu .87 4.2. Phương pháp nghiên cứu .87 4.3. Vềphía giáo viên .884.3.1. Hình thức thực nghiệm .88 4.3.3. Phân tích bộcâu hỏi điều tra.90 4.3.4. Phân tích các câu trảlời nhận được từgiáo viên .91 4.3.5. Kết luận.97 4.4. Vềphía học sinh .97 4.4.1. Hình thức thực nghiệm .97 4.4.2. Gíới thiệu hệthống bài toán thực nghiệm .98 4.4.3. Phân tích a priori hệthống các bài toán thực nghiệm.99 4.4.3.1.Phân tích a priori tổng quát.99 4.4.3.2. Phân tích a priori chi tiết.103 4.4.4. Phân tích a posteriori các bài toán thực nghiệm .111 4.4.4.1. Ghi nhận ban đầu .111 4.4.4.2. Phân tích chi tiết .111 4.4.5. Kết luận.115 4.5. Kết luận chương 4.115 KẾT LUẬN.117 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang

Trang phụbìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục các từviết tắt

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đềtài .1

2. Câu hỏi xuất phát .2

3. Khung lý thuyết tham chiếu.3

4. Mục đích nghiên cứu .5

5. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn.5

Chương 1. NGHIÊN CỨU VỀ KHÁI NIỆM ALGORIT, THAM SỐVÀ PHƯƠNG TRÌNH

CHỨA THAM SỐ.8

1.1. Khái niệm algorit .8

1.1.1. Một sốmô tảvềalgorit .8

1.1.2. Các đặc trưng của khái niệm algorit .9

1.2. Khái niệm tham sốvà phương trình chứa tham số.10

1.2.1. Một sốmô tảvềtham số.10

1.2.2. Một sốmô tảvềphương trình chứa tham số.11

1.3. Mối quan hệgiữa algorit và phương trình chứa tham số.13

1.4. Kết luận chương 1.14

Chương 2. TỔCHỨC TOÁN HỌC GẮN LIỀN VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI

HỆPHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH.15

2.1. Vài nét vềsựtiến triển của các phương pháp giải hệphương trình tuyến tính .15

2.2. Các tổchức toán học.18

2.2.1. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải hệphương trình không chứa tham số” .18

2.2.1.1. TCTH gắn liền với kỹthuật giải hệCramer và kỹthuật đưa vềhệCramer .19

2.2.1.2. TCTH gắn với kỹthuật Gauss và kỹthuật Gauss - Jordan.21

2.2.1.3. Một sốnhận xét khác vềbốn kỹthuật giải trực tiếp .24

2.2.2. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải hệphương trình có chứa tham số” .25

2.2.2.1. Trường hợp hệcó sốphương trình và số ẩn bất kì .26

2.2.2.2. Trường hợp hệcó sốphương trình bằng số ẩn .26

2.2.2.3. Nhận xét vềkỹthuật Gauss và kỹthuật Cramer .28

2.3. Kết luận chương 2.29

Chương 3.NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆTHỂCHẾVỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ALGORIT

VÀ THAM SỐ.31

3.1. Algorit và tham sốtrong các chương trình .31

3.1.1.Chương trình CCGD 1990.32

3.1.1.1. Vềalgorit .32

3.1.1.2. Vềtham số.34

3.1.2. Chương trình CLHN 2000 .36

3.1.2.1. Vềalgorit .36

3.1.2.2. Vềtham số.37

3.1.3. Chương trình thí điểm 2003.37

3.1.3.1. Vềalgorit .37

3.1.3.2. Vềtham số.39

3.1.4. Kết luận.40

3.2. Quan hệthểchếvới các đối tượng algorit và tham số. Trường hợp “Hệphương trình bậc

nhất nhiều ẩn” .43

3.2.1. Hệ(2, 2) trong sách giáo khoa toán 9 hiện hành .44

3.2.1.1. Các TCTH liên quan đến hệ(2, 2) không chứa tham số.44

3.2.1.2. Tham sốtrong hệphương trình (2, 2) .55

3.2.1.3. Kết luận.57

3.2.2. Hệphương trình bậc nhất nhiều ẩn trong các SGK toán 10 thí điểm 2003 .59

3.2.2.1. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải hệphương trình không chứa tham số” 60

3.2.2.2. TCTH gắn với kiểu nhiệm vụ“Giải và biện luận hệ(2, 2) có chứa tham số”70

3.2.2.3. Nội dung “Ý nghĩa hình học của tập nghiệm”.80

3.2.2.4. Kết luận (sau khi phân tích M1và M2) .83

3.2.3. Kết luận (sau khi phân tích M0, M1và M2) .85

3.3. Kết luận chương 3.85

Chương 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM.87

4.1. Giảthuyết và mục đích nghiên cứu .87

4.2. Phương pháp nghiên cứu .87

4.3. Vềphía giáo viên .88

4.3.1. Hình thức thực nghiệm .88

4.3.3. Phân tích bộcâu hỏi điều tra.90

4.3.4. Phân tích các câu trảlời nhận được từgiáo viên .91

4.3.5. Kết luận.97

4.4. Vềphía học sinh .97

4.4.1. Hình thức thực nghiệm .97

4.4.2. Gíới thiệu hệthống bài toán thực nghiệm .98

4.4.3. Phân tích a priori hệthống các bài toán thực nghiệm.99

4.4.3.1.Phân tích a priori tổng quát.99

4.4.3.2. Phân tích a priori chi tiết.103

4.4.4. Phân tích a posteriori các bài toán thực nghiệm .111

4.4.4.1. Ghi nhận ban đầu .111

4.4.4.2. Phân tích chi tiết .111

4.4.5. Kết luận.115

4.5. Kết luận chương 4.115

KẾT LUẬN.117

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY