Luận văn Ða dạng sinh học cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước ở vùng hồ Quan sơn, huyện Mỹ đức, Hà Nội

MỞ ðẦU .1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. ða dạng sinh học và vai trò của ña dạng sinh học cá trong các hệ

sinh thái nước .3

1.1.1. Khái niệm về ña dạng sinh học.3

1.1.2. ða dạng sinh học ở Việt Nam .4

1.1.3. ða dạng sinh học của hệ sinh thái hồ.6

1.1.4. Vai trò của ña dạng sinh học cá trong các hệ sinh thái nước.7

1.2. ðặc ñiểm ñặc trưng của hệ sinh thái hồ chứa .8

1.2.1. Các ñặc trưng về hình thái, cấu tạo và ñiều kiện sống trong hồ

chứa. 8

1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của các quần xã sinh vật trong hồ

chứa.11

1.3. Quan hệ của ðDSH với một số yếu tố sinh thái chính ở hồ.13

1.3.1. Quan hệ với các yếu tố thuỷ lí .14

1.3.2. Quan hệ với các yếu tố thuỷ hoá .14

1.4. Những nghiên cứu sử dụng chỉ số tổng hợp quần xã cá ñể ñánh giá

chất lượng nước trên thế giới và ở Việt Nam .19

1.4.1. Khái quát về sinh vật chỉ thị, chỉ số tổ hợp sinh học cá và khả năng

sử dụng các chỉ số tổ hợp sinh học cá ñể ñánh giá chất lượng môi trường

nước .19

1.4.2. Những nghiên cứu sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá ñể ñánh giá

chất lượng môi trường nước .23

1.5. Một số nét khái quát về khu vực nghiên cứu .25

1.5.1. Quá trình hình thành và chức năng của vùng hồ Quan Sơn .25

1.5.2. ðiều kiện khí hậu .27

1.5.3. ðiều kiện nguồn nước .29

1.5.4. Tài nguyên ñộng thực vật .30

1.5.5. Tài nguyên du lịch .30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY