Luận án Xây dựng nhà nước pháp quyền cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của dân, do dân và vì dân

Các đặc trưng cơ bản đó có mối liên hệ mật thiết với nhau trong một thể

thống nhất, phản ánh bản chất, nội dung hoạt động của Nhà nước thông qua các

chức năng, nhiệm vụ cụ thể, cũng như quyết định cách thức tổ chức và thực thi

quyền lực Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước CHDCND Lào

trong giai đoạn hiện nay.

5. Nghiên cứu quá trình xây dựng NNPQ ở Việt Nam cho thấy, có những

kinh nghiệm tốt đã được kiểm chứng trong thực tiễn có thể tiếp thu, tham khảo

cho quá trình xây dựng NNPQ CHDCND Lào đó là: (1) Phải chú trọng tổ chức

nghiên cứu cơ bản, toàn diện và có hệ thống về Nhà nước pháp quyền, xây dựng

cơ sở lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; (2) Không

ngừng phát triển đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp

quyền và dân chủ XHCN ở Việt Nam; (3) Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động

của bộ máy nhà nước; (4) Phải tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện pháp

luật; (5) Phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường đại đoàn kết và

đồng thuận xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY