Luận án Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay

Trong những thập niên gần đây, nhất là từ khi tổ chức, bộ máy, ngành

TĐKT trong cả nước được củng cố, kiện toàn, hoạt động của đội ngũ

CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ này, đã

có những bước tiến bộ nhất định, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý và khả

năng tham mưu về công tác TĐKT trong điều kiện hiện nay. Nhiều cán bộ đã

thích ứng với cơ chế mới, năng động, sáng tạo, lăn lộn với phong trào thi đua

ở cơ sở, địa phương; có trách nhiệm trong công việc; luôn tìm tòi, phát hiện

những cái mới, nắm bắt những vấn đề bức xúc nảy sinh từ thực tiễn công tác

TĐKT; nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho

Đảng, Nhà nước và cấp uỷ địa phương ban hành những chủ trương, giải pháp

đúng đắn về công tác TĐKT, trực tiếp phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiệncó hiệu quả.

Qua khảo sát cho thấy, đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT

ở địa phương, cơ quan trung ương về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của

nhiệm vụ phát triển ngành TĐKT. Nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn khá,

được thử thách qua thực tiễn đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, quản lý, có khả

năng tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học và đường lối, chính sách của Đảng

và Nhà nước vào việc tham mưu về công tác TĐKT đạt kết quả. CBLĐQL

chuyên trách công tác TĐKT trong các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà

nước đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm góp phần

xây dựng củng cố các doanh nghiệp làm ăn ngày càng có hiệu quả, đóng góp

tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

của các địa phương, khẳng định vai trò, tác dụng của công tác TĐKT trong

doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY