Luận án Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 7

Chương 1: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH CỦA CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN

DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 28

1.1. Thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng ở các tỉnh, thành

phố của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 28

1.2. Đội ngũ cán bộ chuyên trách và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách

công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

Lào - khái niệm, nội dung 52

Chương 2: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VÀ XÂY DỰNG ĐỘI

NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CẤP TỈNH CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC TRẠNG,

NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 75

2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp

tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 75

2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh

của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm 85

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP

TỤC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC THI

ĐUA, KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN

LÀO ĐẾN NĂM 2025 115

3.1. Dự báo thuận lợi, khó khăn và mục tiêu, phương hướng tiếp tục xây dựng

đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh của

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 115

3.2. Những giải pháp chủ yếu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách

công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 125

KẾT LUẬN 160

NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 163

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164

PHỤ LỤC 177

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY