Luận án Xác lập cơ sở địa lý học phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC . iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.vi

DANH MỤC BẢNG . vii

DANH MỤC HÌNH . viii

PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ .2

2.1. Mục tiêu.2

2.2. Nhiệm vụ.2

3. Phạm vi nghiên cứu .3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án .3

5. Điểm mới của luận án.3

6. Các luận điểm bảo vệ.3

7. Cơ sở tài liệu.4

8. Cấu trúc của luận án .4

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THEO

HưỚNG TIẾP CẬN ĐỊA LÝ HỌC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM

NGHIỆP BỀN VỮNG .5

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.5

1.1.1.Tổng quan các công trình nghiên cứu phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp 5

1.1.2.Tổng quan các công trình liên quan đến tổ chức không gian lãnh thổ .15

1.1.3.Tổng quan các công trình có liên quan đến mô hình kinh tế sinh thái.17

1.1.4. Tổng quan các công trình nghiên cứu tại Gia Lai .18

1.2. Một số lý luận về địa lý học phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp bềnvững.21

1.2.1.Bản chất của cơ sở địa lý học theo hướng tiếp cận cảnh quan .21iv

1.2.2.Phân tích, đánh giá cảnh quan – cơ sở địa lý học phục vụ phát triển nông,

lâm nghiệp bền vững .28

1.2.3.Luận cứ khoa học đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông, lâm

nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai.36

1.3. Quan điểm, phương pháp và quy trình nghiên cứu .38

1.3.1.Quan điểm nghiên cứu .38

1.3.2.Phương pháp nghiên cứu .41

1.3.3.Quy trình nghiên cứu .43

Tiểu kết chương 1.45

CHưƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN TỈNH GIA LAI.46

2.1. Các nhân tố thành tạo cảnh quan .46

2.1.1. Vị trí địa lý.46

2.1.2. Địa chất .46

2.1.3. Địa hình, địa mạo.48

2.1.4. Khí hậu .53

2.1.5. Thủy văn .60

2.1.6. Thổ nhưỡng.66

2.1.7. Lớp phủ thực vật.69

2.1.8. Dân cư và các hoạt động nhân sinh .72

2.2. Đặc điểm cảnh quan tỉnh Gia Lai .74

2.2.1. Bản đồ cảnh quan tỉnh Gia Lai .74

2.2.2. Đặc điểm cấu trúc, chức năng, động lực cảnh quan tỉnh Gia Lai .71

2.2.3. Tính đặc thù trong sự phân hóa cảnh quan tỉnh Gia Lai và ý nghĩa đối với

việc phát triển nông, lâm nghiệp bền vững .87

2.3. Phân vùng cảnh quan tỉnh Gia Lai .89

2.3.1. Cơ sở phân vùng cảnh quan tỉnh Gia Lai .89

2.3.2. Đặc điểm các vùng cảnh quan .91

Tiểu kết chương 2.98

CHưƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HưỚNG PHÁT

TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH GIALAI .99v

3.1. Cơ sở đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông, lâm nghiệp tỉnhGia Lai.99

3.1.1. Đối tượng, loại hình đánh giá .99

3.1.2. Lựa chọn và phân cấp chỉ tiêu đánh giá .103

3.1.3. Kết quả đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh GiaLai.110

3.2. Phân tích ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, sử dụng tài nguyên

trong phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành nông, lâm nghiệp .115

3.2.1. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố khí hậu.116

3.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động sử dụng đất và môi trường đất .117

3.2.3. Phân tích ảnh hưởng của nguồn nước và sử dụng tài nguyên nước.120

3.2.4. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển

nông, lâm nghiệp .123

3.3. Định hướng không gian phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng bềnvững.126

3.3.1. Định hướng phát triển nông, lâm nghiệp theo các loại cảnh quan.126

3.3.2. Định hướng không gian phát triển nông, lâm nghiệp bền vững theo các tiểu

vùng cảnh quan.131

3.4. Đề xuất một số mô hình kinh tế sinh thái cho phát triển bền vững ngành

nông, lâm nghiệp tỉnh Gia Lai.136

3.4.1. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đề xuất mô hình .136

3.4.2. Đề xuất một số mô hình phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp bền vững tỉnhGia Lai.137

3.4.3. Đề xuất các giải pháp quản lý.143

Tiểu kết chương 3.147

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ.i

TÀI LIỆU THAM KHẢO . ii

PHỤ LỤC .a

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY