Luận án Vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương “Từ trường” Vật lí 11 Trung học phổ thông

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

1. L DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. 3

3. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 3

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. 3

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 4

6. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4

7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN . 4

7.1. Về nghiên cứu lý luận . 4

7.2. Về nghiên cứu ứng dụng . 5

8. CẤU TRÖC CỦA LUẬN ÁN. 5

CHưƠNG 1.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 6

1.1. Các kết quả nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực ở nước ngoài . 6

1.2. Các kết quả nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực ở trong nước. 10

1.2.1. Cơ sở tâm l học, giáo dục học, l luận dạy học của PPDH tích cực . 10

1.2.2. Các nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Vật lí . 13

1.3. Các kết quả về dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề . 15

1.3.1. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới. 15

1.3.2. Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam. 18

1.4. Nh ng vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu . 20

CHưƠNG 2. VẬN DỤNG PHưƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

BỒI DưỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG

DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 21

2.1. Phương pháp dạy học . 21

2.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học. 21

2.1.2. Cấu trúc của phương pháp dạy học . 21

2.1.3. Phân loại phương pháp dạy học . 22

2.2. Phương pháp dạy học tích cực. 24

2.2.1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực. 24

2.2.2. Nh ng dấu hiệu đ c trưng của phương pháp dạy học tích cực . 26iii

2.2.3. So sánh phương pháp dạy học tích cực với các phương pháp

dạy học khác . 28

2.2.4. Phân loại PPDH tích cực . 28

2.3. Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong học tập. 31

2.3.1. Khái niệm năng lực. 31

2.3.2. Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong học tập Vật lí. 32

2.4. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm bồi dưỡng năng lực

giải quyết vấn đề cho học sinh trong học tập Vật lí . 38

2.4.1. Xác lập quan điểm vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng

năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học Vật lí.

38

2.4.2. Lựa chọn phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn

đề cho học sinh trong học tập Vật lí . 39

2.5. Quy trình vận dụng PPDH tích cực nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn

đề cho học sinh khi dạy học một chương trong môn Vật lí . 57

2.6. Khảo sát thực trạng vận dụng PPDH tích cực trong môn Vật lí ở các trường

THPT tỉnh Nghệ An . 58

Kết luận chương 2 . 63

CHưƠNG 3. VẬN DỤNG PHưƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

BỒI DưỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG

CHưƠNG “TỪ TRưỜNG” VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 64

3.1. Vị trí, đ c điểm chương “Từ trường” trong chương trình Vật lí trung học

phổ thông hiện hành . 64

3.2. Phân tích nội dung dạy học chương “Từ trường” Vật lí 11 trung học

phổ thông hiện hành . 65

3.3. Mục tiêu dạy học chương “Từ trường” theo định hướng bồi dưỡng năng lực

giải quyết vấn đề cho học sinh . 67

3.4. Thiết lập lôgic phát triển nội dung chương “Từ trường” ph hợp các quan

điểm dạy học nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề . 68

3.4.1. Nh ng kh khăn khi áp dụng PPDH tích cực theo SGK chương trình

chu n hiện hành . 68

3.4.2. Đề xuất logic phát triển nội dung chương “Từ trường” ph hợp các quan

điểm nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. 71

3.5. Chu n bị các điều kiện dạy học chương “Từ trường” theo PPDH tích cực . 73

3.5.1. Lựa chọn PPDH, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học. 73iv

3.5.2. Chu n bị phương tiện, thiết bị dạy học . 74

3.5.3. Xây dựng các tình huống c vấn đề dạy học chương “Từ trường”. 83

3.5.4. Xây dựng Bài tập vấn đề chương “Từ trường” . 84

3.6. Thiết kế các tiến trình dạy học chương “Từ trường” Vật lí 11 theo PPDH

tích cực nhằm bồi dưỡng NL GQVĐ cho HS. . 90

3.6.1. Tiến trình dạy học kiến thức “Cảm ứng từ” . 90

3.6.2. Tiến trình tổ chức dạy học dự án “Chế tạo động cơ điện một chiều

đơn giản” . 101

3.6.3. Tiến trình dạy học bài “Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn

c hình dạng đ c biệt” . 111

Kết luận chương 3 . 112

CHưƠNG 4. THỰC NGHIỆM Sư PHẠM. 113

4.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm . 113

4.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm. 113

4.3. Đối tượng và thời gian thực nghiệm sư phạm . 113

4.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm . 114

4.5. Thực nghiệm sư phạm vòng 1 . 114

4.5.1. Nội dung thực nghiệm sư phạm vòng 1 . 114

4.5.2. Phân tích diễn biến thực nghiệm sư phạm vòng 1. 115

4.5.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 . 126

4.6. Thực nghiệm sư phạm vòng hai . 126

4.6.1. Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm. 127

4.6.2. Phân tích cụ thể tiến trình dạy học từng nội dung kiến thức. 128

4.6.3. Phân tích kết quả bài kiểm tra sau khi thực nghiệm sư phạm. . 143

Kết luận chương 4 . 146

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 148

1. Kết luận. 148

2. Kiến nghị . 150

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ. 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO.152 .

MỤC LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY