Luận án Vấn đề phát triển nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Nghệ An hiện nay

MỤC LỤC

Trang1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾNĐỀ TÀI 6

1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn lực con

người, phát triển nguồn lực con người 6

1.2. Những nghiên cứu liên quan đến giải pháp phát triển nguồn lực

con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 19

1.3. Một số công trình, văn bản liên quan đến nguồn lực con người,

phát triển nguồn lực con người ở Nghệ An 25

Chương 2: PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ

TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC

TA HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 33

2.1. Nguồn lực con người, phát triển nguồn lực con người, các yếu tố cơ

bản tác động đến phát triển nguồn lực con người ở nước ta hiện nay 33

2.2. Tầm quan trọng và yêu cầu cơ bản của việc phát triển nguồn lực

con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nướcta hiện nay 54

Chương 3: PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ

TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở TỈNH

NGHỆ AN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤNĐỀ ĐẶT RA 80

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội ảnh hưởng đến việc

phát triển nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa ở tỉnh Nghệ An hiện nay 80

3.2. Thực trạng nguồn lực con người và phát triển nguồn lực con

người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Nghệ

An hiện nay 88

3.3. Một số vấn đề đặt ra đối với việc phát triển nguồn lực con người trong

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Nghệ An hiện nay 99

Chương 4: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ

YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI

TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI

HÓA Ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY 110

4.1. Quan điểm định hướng phát triển nguồn lực con người trong quá

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Nghệ An hiện nay 110

4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn lực con người trong

quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Nghệ An hiện nay 118

KẾT LUẬN 144

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 146

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 148

PHỤ LỤC 160

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY