Luận án Vai trò đội ngũ trí thức thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .6

1.2. Những công trình nghiên cứu ngoài nước và trong nước liên quan đến luận án 6

1.2. Giá trị, hạn chế của các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án và

những vấn đề luận án tiếp tục làm sáng tỏ.26

Chương 2. MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN VỀ TRÍ THỨC VÀ VAI TRÒ

CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM .32

2.1. Quan niệm và đặc điểm của trí thức.32

2.2. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam.43

Chương 3. VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA.63

3.1. Khái quát về Thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm đội ngũ trí thức Thành phố

Hồ Chí Minh .63

3.2. Vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay -

thành tựu và hạn chế.75

3.3. Một số vấn đề đặt ra đối với việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Thành

phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay .106

Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .122

4.1. Nâng cao nhận thức cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh về vai trò của đội

ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay .122

4.2. Hoàn thiện chính sách tuyển dụng và sử dụng đội ngũ trí thức Thành phố Hồ

Chí Minh .126

4.3. Tạo dựng môi trường và điều kiện hoạt động thuận lợi để phát huy có hiệu quả

vai trò đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh .130

4.4. Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh.140

4.5. Đổi mới chính sách đãi ngộ vật chất và tinh thần đối với đội ngũ trí thức Thành

phố Hồ Chí Minh .145KẾT LUẬN CHUNG .150

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ.153

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.155

PHỤ LỤC.167

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY