Luận án Vai trò của nhà nước trong việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môI trường sinh tháI ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 6

1.1. Các công trình nghiên cứu về kết hợp tăng trưởng kinh tế với

bảo vệ môi trường sinh thái 6

1.2. Các công trình nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong tăng trưởng

kinh tế và vai trò của nhà nước trong bảo vệ môi trường sinh thái 20

Chương 2: KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG SINH THÁI - YÊU CẦU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG SỰ

KẾT HỢP ĐÓ 28

2.1. Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái -

yêu cầu của sự phát triển bền vững 28

2.2. Vai trò của Nhà nước trong kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo

vệ môi trường sinh thái 49

Chương 3: VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO VAI TRÒ

CỦA NHÀ NƯỚC TRONG KẾT HỢP TĂNG TRƯỞNG

KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở

VIỆT NAM HIỆN NAY 70

3.1. Mâu thuẫn của việc đòi hỏi cần phải có tính đồng bộ về chính

sách, chiến lược, pháp luật trong kết hợp tăng trưởng kinh tế và bảo

vệ môi trường sinh thái, với tình trạng còn thiếu, chưa đồng bộ 70

3.2. Mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, kiểm

tra, giám sát việc kết hợp tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

sinh thái, với hiệu quả thực tế còn bất cập, nhiều hạn chế 84

3.3. Mâu thuẫn của việc đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa

nhà nước cùng các tổ chức, các lực lượng xã hội trong kết hợp

tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái, với tình

trạng phối hợp còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ 97

Chương 4: MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG KẾT HỢP TĂNG

TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH

THÁI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 113

4.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng hệ thống chính

sách, chiến lược, pháp luật của nhà nước trong kết hợp tăng

trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái 113

4.2. Nhóm giải pháp nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý,

điều hành của bộ máy nhà nước trong kết hợp tăng trưởng kinh

tế với bảo vệ môi trường sinh thái 126

4.3. Nhóm giải pháp nâng cao vai trò của nhà nước trong việc tạo ra

sự đồng thuận của toàn xã hội nhằm thực hiện tốt việc kết hợp

tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái 136

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153

PHỤ LỤC 165

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY