Luận án Vai trò của nhà nước trong chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUANĐẾN ĐỀ TÀI6

1.1. Các công trình nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế 6

1.2. Những nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong toàn cầu

hoá, hội nhập kinh tế quốc tế11

1.3. Các công trình nghiên cứu về vấn đề chủ động, tích cực hội

nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam18

1.4. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến vai trò của Nhà

nước Việt Nam trong chủ độngvà tích cực hội nhập kinh tế quốc tế23

Chương 2: CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ

QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM – TÍNH TẤT YẾU VÀ VAI

TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC28

2.1. Tính tất yếu của chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc

tế ở Việt Nam hiện nay28

2.2. Vai trò của Nhà nước trong chủ động và tích cực hội nhập

kinh tế quốc tế - Một số vấn đề lý luận cơ bản48

Chương 3: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG CHỦ

ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ –

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA68

3.1. Thực trạng vai trò của Nhà nước Việt Nam trong chủ động và

tích cực hội nhập kinh tế quốc tế68

3.2. Một số vấn đề đặt ra hiện nay đối với việc phát huy vai trò của

Nhà nước trong chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế101

Chương 4: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC

TRONG CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH

TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY113

4.1. Quan điểm định hướng phát huy vai trò của Nhà nước Việt

Nam trong chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế113

4.2. Một số giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của Nhà nước

trong việc chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ở

Việt Nam hiện nay119

KẾT LUẬN 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY