Luận án Tu dưỡng tính Đảng cộng sản của cán bộ chủ chốt các xã ở vùng Đông bắc bộ giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 6

Chương 1: TU DƯỠNG TÍNH ĐẢNG CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC XÃ

Ở VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ

LUẬN VÀ THỰC TIỄN 26

1.1. Các xã và cán bộ chủ chốt các xã ở vùng Đông Bắc bộ hiện nay 26

1.2. Tính đảng cộng sản và tu dưỡng tính đảng cộng sản của cán bộ chủ chốt

các xã vùng Đông Bắc bộ - khái niệm, nội dung, vai trò và đặc trưng 46

Chương 2: TÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ TU DƯỠNG TÍNH ĐẢNG CỘNG

SẢN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC XÃ Ở VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ - THỰC

TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 66

2.1. Thực trạng tính đảng cộng sản của cán bộ chủ chốt các xã ở vùng Đông

Bắc bộ 66

2.2. Tu dưỡng tính đảng cộng sản của cán bộ chủ chốt các xã ở vùng Đông

Bắc bộ - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm 83

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG

CƯỜNG TU DƯỠNG TÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT

CÁC XÃ Ở VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2025 111

3.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng tăng cường tu dưỡng

tính đảng cộng sản của cán bộ chủ chốt các xã ở vùng Đông Bắc bộ

đến năm 2025 111

3.2. Những giải pháp chủ yếu tăng cường tu dưỡng tính đảng cộng sản của

cán bộ chủ chốt các xã ở vùng Đông Bắc bộ đến năm 2025 124

KẾT LUẬN 153

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN 156

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157

PHỤ LỤC 169

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY