Luận án Thuế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc trong hội nhập quốc tế

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 7

1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến thuế đối với

phát triển kinh tế - xã hội 7

1.2. Những công trình nghiên cứu ở trong nước liên quan đến thuế đối

với phát triển kinh tế - xã hội 11

1.3. Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế đối

với phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề cần được tiếp tục

nghiên cứu 20

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA THUẾ

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG HỘI

NHẬP QUỐC TẾ Ở CẤP TỈNH 22

2.1. Thuế và đặc điểm của thuế trong hội nhập quốc tế 22

2.2. Vai trò và điều kiện phát huy vai trò của thuế đối với phát triển kinh

tế - xã hội trong hội nhập quốc tế 31

2.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh về phát huy vai trò của thuế đối với

phát triển kinh tế - xã hội 57

Chương 3: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH VĨNH PHÚC TRONG HỘI

NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2010-2014 65

3.1. Vĩnh Phúc với hội nhập quốc tế 65

3.2. Thực trạng biểu hiện vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế - xã

hội ở tỉnh Vĩnh Phúc trong hội nhập quốc tế 70

3.3. Đánh giá chung về vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế - xã hội

ở tỉnh Vĩnh Phúc trong hội nhập quốc tế 92

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TIẾP TỤC

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦATHUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH VĨNH PHÚC TRONG HỘI

NHẬP QUỐC TẾ 109

4.1. Dự báo triển vọng và quan điểm cơ bản về phát huy vai trò của thuế

đối với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc trong hội nhập

quốc tế 109

4.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của thuế đối với

phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc trong hội nhập quốc tế 118

KẾT LUẬN 146

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 149

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC C

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY